Coleophora lixella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora lixella case

from Toll (1962a)

zak De larve begint zijn bestaan met het leegeten van een rijp vruchtbeginsel van een bloemetje van Thymus serpyllum. De leeggegeten en verdroogde kelk dient als eerste zak, waarin wordt overwinterd. Na de overwintering stapt de larve over op gras, aanvankelijk vanuit de oorspronkelijke zak. Wat later wordt een nieuwe zak gemaakt uit een gemineerd stukje grasblad. Deze definitieve zak is ongeveer 11 mm lang, tweekleppig, strokleurig, heeft een mondhoek van ca 25° en lijkt sprekend op een droog graskafje. De zak is een samengestelde bladzak: de larve vergroot de zak door de linker- of rechterkant van de zak geheel te vervangen door een nieuw bladstukje (waardoor linker en rechterkant vaak een verschillende tint hebben).

case The larve begins its life by eating out the ripe fruit of a floret of Thymus serpyllum. The emptied and dried calyce functions as its first case, in which it hibernates. After hibernation the larva switches to grasses, initially in its original thyme cse. Later a new case is made out of a mined grass leaf. This final case is about 11 mm long, two-valved, straw-coloured, has a mouth angle of c. 25°, and bears a striking resemblance to a grass spikelet. The case is a composite leaf case: the larva enlarges its case by replacing either the left or the right side completely by a new leaf fragment (causing the left and right side of the case often to have a different tinge.)

waardplanten: Poaceae; oligofaag

hostplants: Poaceae; oligophagous

Alopecurus pratensis; Anthoxanthum odoratum; Avenula pubescens; Briza media; Bromus hordeaceus; Dactylis glomerata; Elymus; Holcus lanatus; Koeleria; Ochlopoa annua.

Oligofaag is feitelijk niet correct; geldt alleen na de overwintering.

Oligophagous strictly is not correct: applies only after hibernation.

fenologie Larven van eind augustus tot eind mei (Emmet e.a. 1996a).

phenology Larvae from end of August till end May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, misschien uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, perhaps excluding the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a) en Emmet ea (1993a).

larva Described by Suire (1961a) and Emmet ao (1993a).

opmerkingen In Engeland kan de zak verward met die van Coleophora tricolor. Deze heeft geen samengestelde, maar een buisvormige, bladzak.

notes In Britain the case may be confused with the one of Coleophora tricolor. This species does not have a composite, but rather a tubular leaf case.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Bland (1986a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Michaelis (1983a), Patzak (1974b), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1972a), Wegner (2010a).

15/05/2017