Coleophora longicornella Constant, 1893

Lepidoptera, Coleophoridae

mijnDe larve maakt een tot zes cm lange gangijn in de hoofdnerf, van waaruit meestal onder een rechte hoek enkele zijgangen het blad ingaan. Tijdens rustpauzen verblijft de larve in de hoofdnerf. De meeste frass wordt geaccumuleerd aan het begin van de gang, dus in de hoofdnerf. De larve maakt verscheidene mijnen. Na het verlaten van een mijn wordt een zak gemaakt, die bij het binnendringen in het blad voor een nieuwe mijn op het blad achterblijft, en gemakkelijk afvalt. De uiteindelijke zak is een geelbruine buisvormige zijden zak van 6-8 mm, met een mondhoek van ca 30°.

mineThe larva makes a gallery of up to six cm in the midrib, from where generally some secondary galleries branch off under a right angle into the leaf. During feeding pauses the larva rests in the midrib. Most frass is accumulated in the first section of the gallery, in the midrib also. The larva makes several mines. After leaving a mine a case is made, that, upon penetrating a leaf for a new mine, is left behind on the leaf, and easily drops off. The final case is a yellow-brown tubular silken case of 6-8 mm long, with a mouth angle of c. 30°.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Tripolium pannonicum subsp. pannonicuum.

fenologie twee generatie, voor een Coleophora zeer uitzonderlijk. Szőcs (1974a) vond actieve larven in de eerste helft van juli en van midden augustus tot in november; imagines in mei-eerste helft juni, resp. twee helft van juli.

phenology two generations, very exceptional for a Coleophora. Szőcs (1974a) found active larvae in the first half of July and from mid-Agust to November; adults in May-first half of June and second half of July, respectively.

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot Italië, Griekenland, en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From France to Italy, Greece and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve lichaam lichtgeel, kop lichtbruin, thoracale plaat zeer licht bruin, anale plaat zwartbruin.

larva body pale yellow, head light brown, thoracal shield very light brown, anal shield blackish brown.

literatuur

references

Baldizzone (1978c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a), Kasy (1965a), Suire (1961a), Szőcs (1974a, 1977am 1981a), Toll (1962a).

16/01/2017