Coleophora sisteronica Toll, 1961

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Donkerbruine samengestelde bqkdzak van 2.5 - 4 mm, met een mondhoek van 45°. De zak bestaat uit een tiental uitgemijnde deelblaadjes, die na elkaar dwars op de lengterichting zijn gemonteerd. In tegenstelling tot C. acrisella, die een vergelijkbare zak maakt, is de zak van binnen glad. Evenals bij acrisella is mondopening naar opzij verschoven, zodat de zak zijdelngs op het blad ligt.

case Dark brown composite leaf case of 2.5-4 mm with a mouth angle of 45°. The case is composed of some ten mined leaflets, that are placed transversely one after the other. Contrary to C. acrisella, that makes a comparable case, the interior is smooth. Like in acrisella, the mouth opening is shifted laterally, makeing thw case to lie on its side on the leaf.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Coronilla minima.

fenologie Najaar tot mei.

phenology Autumn till May.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Southern France, Spain, Italy (Fauna Europaea, 2010).

larve Afgebeeld door Baldizzone (1976a).

larva Illustrated by Baldizzone (1976a).

literatuur

references

Baldizzone (1976a, 1979a, 1987b), Baldizzone, Varalda & Donato (2010a), Nel (1992b,c).

29/12/2012