Ectoedemia alnifoliae van Nieukerken, 1985

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei gewoonlijk aan de bovenzijde van het blad. De mijn begint als een nauw, sterk gekronkeld, gangetje, dat zich plotseling verbreedt tot een grote blaas langs de bladrand.

mine Egg generally at the upperside of the leaf. The mine begins as a narrow, much contorted, corridor that abruptly widens into a large blotch against the leaf margin.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus alnifolia, coccifera.

fenologie Larven zijn verzameld in begin maart; waarschijnlijk univoltien.

phenology Larvae were collected in early March; probably univoltine.

verspreiding binnen Europa Griekenland (Samos), Cyprus, zuidelijk Turkijë.

distribution within Europe Greece (Samos), Cyprus, southern Turkey.

larve Wittig; kop en prothoracale plaat bruin; ventrale ganglia opvallend; geen ventrale platen.

larva Whitish; head and prothorac plate brown; ventral ganglia conspicuous; no ventral plates.

literatuur

references

van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

modif.22.i.2010