Ectoedemia coscoja van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2010

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad. De mijn is een bochtige, geleidelijk breder wordende gang, vaak een eindweegs langs een nerf, gevuld met bruine of zwarte frass. Verpopping buiten de mijn.

mine Egg at the upperside of the leaf. The mine is a sinuous or contorted, gradually widening gallery, often following a vein for some distance, filled with brown or black frass. Pupation external.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus coccifera.

fenologie Larven zijn waargenomen in januari en februari; waarschijnlijk univoltien.

phenology Probably univoltine: larvae were oberved in January and February.

verspreiding binnen Europa Spanje.

distribution within Europe Spain.

larve Wittig; geen ventrale platen.

larva Whitish; no ventral plates.

opmerkingen De mijnen zijn niet te onderscheiden van die van E. haraldi en E. ilicis.

notes The mines cannot be disinguished from those of E. haraldi and E. ilicis.

literatuur

references

A & Z Laštůvka (2014a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a)

13/08/2014