Ectoedemia haraldi (Soffner, 1942)

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus ilex, Frankrijk, Angoulème; uit Soffner (1942a)

Ectoedemia haraldi mines

Quercus ilex, France, Angoulème; from Soffner (1942a)

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad, niet nabij een nerf. De mijn is een, vooral aanvankelijk tamelijk rechte gang die zich niet zeer sterk verbreedt. Frass zwart, in een brede band die de gang vrijwel geheel vult.

mine Egg at the upperside of the leaf, not near a vein. The mine is an, especially at first, rather straight corridor, that widens only a little. Frass black, in a broad band that almost entirely fills the corridor.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus coccifera, ilex, rotundifolia, suber.

fenologie Eén generatie; larven zijn verzameld van februari tot maart.

phenology One generation; larvae have been collected from February till March.

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied van Iberia en Zuid-Frankrijk tot Griekenland; ook Corsica en Kreta (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean Region from Iberia and southern France to Greece; also Corsica and Crete (Fauna Europaea, 2009).

larve Wittig; kop en prothoracale plaat donkerbruin; ganglia opvallend, donkerbruin; geen ventrale platen. Soffner (1942a) beschrijft de larve.

larva Whitish; head and prothoracic plate dark brown; ganglia conspicuous, dark brown; no ventral plates. Soffner (1942a) describes the larva.

synoniemen Nepticula, Stigmella haraldi.

synonyms Nepticula, Stigmella haraldi.

opmerkingen In heel het Middellandse Zeegebied is dit de gewoonste Ectoedemia op wintergroene eiken (van Nieukerken ea, 2006a).

De mijnen zijn vrijwel niet te onderscheiden van die van E. algeriensis, alnifoliae, coscoja, ilicis en pseudoilicis. In vergelijking hiermee is de mijn gewoonlijk minder sterk gekronkeld, neemt daardoor een groter oppervlak van het blad in, en is ook wat groter (van Nieukerken ao, 2010a).

notes Throughout the Mediterranean this is the commonest Ectoedemia on evergreen oaks (van Nieukerken ao, 2006a).

The mines can hardly be distinguished from those of E. algeriensis, alnifoliae, coscoja, ilicis, and pseudoilicis. In comparison with these the mine generally is less contorted, therefore occupies a larger surface of the leaf, als also is somewhat larger (van Nieukerken ao, 2010a).

literatuur

references

Hering (1957a), A & Z Laštuvka (1997a, 2011A, 2014a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a, 2010a), Soffner (1942a).

10/02/2017