Ectoedemia heringella (Mariani, 1939)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei op de bovenzijde van het blad, vaak bij een nerf. De mijn is een sterk gekronkeld gangetje, dat bijna geheel met zwarte frass is gevuld. Vaak een groot aantal mijnen in een blad.

mine Egg at the upperside of the leaf, often near a vein. The mine is a strongly contorted gallery, almost entirely filled with black frass. Often many mines in a leaf.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus alnifolia, ilex.

Tijdens massa-optreden, maar vermoedelijk ook onder normale omstandigheden, ook op Q. robur (van Nieukerken ea, 2010a).

In outbreak situations, but probably also under normal circumstances, also on Q. robur (van Nieukerken ao, 2010a).

fenologie Larven van november tot april (van Nieukerken, 1985a).

phenology Larvae from November till April (van Nieukerken, 1985a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied van Zuid-Frankijk, Corsica, Sardinië en Italië tot Cyprus; sinds 2002 ook in Engeland.

distribution within Europe Mediterranean region from southern France, Corsica, Sardinia, and Italy to Cyprus; from 2002 on also in Britain.

synoniemen Stigmella heringella.

synonyms Stigmella heringella.

opmerkingen In 2002 door Martin Honey voor het eerst gezien in Engeland, in de tuinen van Kensington Palacae. Sindsdien heeft de soort zich zeer sterk over zuidelijk Engeland uitgebreid ten koste van de daar inheemse steeneik. Sommige bomen zien er van een afstand verbruind uit (Prichard, 2005a). Een monumentale laan van steeneiken in Kew Gardens dreigt te bezwijken door het optreden van heringella, in combinatie met Phyllonorycter messaniella en Stigmella suberivora (Times online, 2009).

De mijnen zijn niet te onderscheiden van die van E. haraldi en pseudoilicis.

notes Found by Martin Honey for the first time in Britain in 2002, in the gardens of Kensington Palace. Since then the species has rapidly expanded over the south of Britain, at the expense of the native Holm Oak. Some trees look browned from a distance (Prichard, 2005a). A road lined with monumental Holm Oaks in Kew Gardens is threatened by the feeding of heringella, in combination with Phyllonorycter messaniella en Stigmella suberivora (Times online, 2009).

The mines cannot be separated from those of E. haraldi and pseudoilicis.

literatuur

references

Edmunds (2007a), Hering (1957a), A & Z Laštuvka (1997a), Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), Prichard (2005a), Sims (2008a), Skala (1939a), Triberti & Braggio (2011a).

21/10/2014