Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Het ei wordt afgezet op de bladsteel. Hierin leeft de larve aanvankelijk als boorder; de bladsteel zwelt daarbij galachtig ietwat op. Na de laatste vervelling gaat de larve het blad in, en maakt een blaasmijn. De blaas ligt gewoonlijk niet tussen twee dikke nerven in, maar ligt aan weerszijden van een dikke nerf of zelfs de hoofdnerf. De larve eet hoofdzakelijk 's nachts, en trekt zich overdag terug in de bladsteel. Hierdoor komt de frass in de mijn te liggen in twee brede banen, parallel aan de zijden. Verpopping extern.

mine The egg is deposited on the petiole. Here lives the larva initially as a borer, causing the petiole to swell gall-like somewhat. After the last moult the larva enters the leaf and makes a bloth there. Mostly the blotch is not positioned between two thick veins, but lies at either side of a thick vein, or even the midrib. The larva mainly feeds and night, and retreats into the petiole at daytime. This forces the frass in two broad lines, parallel to the sides. Pupation external.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus alba.

Op zaailingen, en op grote, gelobde bladeren aan jonge takken van bomen; gewoonlijk niet in groene eilanden (van Nieukerken, 1985a).

On saplings, and on large, lobed, leaves of young branches on trees; generally not in green islands (van Nieukerken, 1985a).

fenologie Larven waarschijnlijk al in de zomer in de bladstelen; in de bladmijnen pas in september - november (van Nieukerken, 1985a).

phenology Larvae probably in the petioles already in summer; leafmining larvae in September - November (van Nieukerken, 1985a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland, Polen en de Baltische Staten tot Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany, Poland, and the Baltic States to Italy and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a); ventrale platen ontbreken.

larva Described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a); no ventral plates.

literatuur

references

Buhr (1965a), Delplanque (1998a), Diškus & Stonis (2012a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1935a, 1957a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a), A & Z Laštuvka (1997a), Z & A Laštuvka (1998a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/01/2017