Ectoemia variicapitella (Chrétien, 1908)

Lepidoptera, Nepticulidae

Hypericum canariense, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Ectoemia variicapitella mine

Hypericum canariense, Tenerife; from Klimesch (1977a)

mijn Aanvankelijk heel smalle, geleidelijk breder wordende gang, tenslotte een blaas. Verpopping extern.

mine A very narrow corridor at first, gradually widening, in the end a blotch. Pupation external.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum canariense.

fenologie Larven van november tot april (Klimesch, 1977a).

phenology Larvae from November till April (Klimesch, 1977a).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Smaragdgroen (Klimesch, 1977a).

larva Bright green (Klimesch, 1977a).

synoniemen Stigmella, Trifurcula variicapitella.

synonyms Stigmella, Trifurcula variicapitella.

opmerkingen Maček (1999a) noemt de soort uit Slovenië, levend op Hypericum hirsutum en perforatum; dit is zeker een vergissing.

notes Maček (1999a) mentions the species from Slovenia, living on Hypericum hirsutum and perforatum; this certainly is a mistake.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1977a), Maček (1999a):, van Nieukerken (1986a), Skala (1939a).

modif. 27.viii.2009