Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn begint als een zeer fijn gangetje dat van het onderste derde deel van het blad opstijgt naar de bladtop; het is gevuld met een snoer minuscule frasskorreltjes. Als de bladtop bereikt is keert de richting om, en wordt een mijn gevormd die de hele breedte van het blad inneemt, en die tenslotte de helft of twee derde van het blad kan beslaan. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins as a very narrow gallery that ascends from the lower third of the leaf up to the leaf tip; it is filled with a string of minuscule frass grains. When the tip of the leaf is reached the direction reverses, and a mine is formed then that takes the full width of the leaf. In the end one half to two third of the leaf is mined out. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, oligofaag (?)

hostplants: Poaceae, oligophagous (?)

Deschampsia cespitosa; Melica nutans, uniflora.

Het voorkomen op Deschampsia wordt onder meer door Steuer sterk betwijfeld.

The occurrence on Deschampsia is strongly doubted by Steuer and others.

fenologie Twee generaties. In de eerste zijn de larven actief van october tot december; dan zijn ze volgroeid, overwinteren als larve, en verlaten de mijn in het voorjaar om zich te verpoppen. Een veel kleinere larve-generatie treedt op in juli (Steuer, 1976a).

phenology Two generations. The larvae of the first generation are active from October till December; full grown they then hibernate in the mine, wich they leave in spring for pupation. A much smaller larva generation in July (Steuer, 1976a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en da Baltische Staten over Duitsland en Polen tot Italië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and the Baltic States over Germany and Poland to Italy (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven en afgebeeld door Steuer (1976a). Lichaam aanvankelijk geel, later beenkleurig. Kop en sclerieten lichtbruin.

larva Described and illustrated by Steuer (1976a). Body yellow at first, bone coloured later. Head and sclerites light brown.

pop Zie Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Elachista holdenella auct. nec Stainton, 1854.

synonyms Elachista holdenella auct. nec Stainton, 1854.

literatuur

references

Baran (2005a), Buszko (1990a), Hering (1957a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Steurer (1976a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

19/03/2011