Elachista deriventa Kaila & Mutanen, 2008

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Bleekgele, onopvallende, naar boven lopende gang in de bovenste helft van het blad, vrij smal (minder dan half zo breed als het blad) en kort (8-10 cm), langs de bladrand. Frass gecompacteerd langs de zijden van de mijn.

mine Pale yellowish, inconspicuous, ascending corridor in the distal half of the leaf, rather narrow (less than half the width of the leaf) and short (8-10 cm), along the leaf margin. Frass compacted along the sides.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Calamagrostis arundinacea.

fenologie Larven in september-october, reeds volgroeid in de herfst.

phenology Larvae in September-October, full-fed already in autumn.

verspreiding binnen Europa Zuidelijk Finland.

distribution within Europe Southern Finland.

larve Bleekgeel, met een licht gesclerotiseerd pronotum.

larva Pale yellowish, pronotum weakly sclerotised.

pop Afgebeeld door Kaila ao (200a).

pupa Illustrated by Kaila ao (200a).

literatuur

references

Kaila, Mutanen, Saarela, Siloaho, Sippola & Tabell (2008a), Svensson (2009a).

modif. 23.x.2009