Elachista freyerella (Hübner, 1825)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Lange, vlakke, wittige, relatief brede mijn die afdaalt vanaf de bladspits. Frass onregelmatig verspreid. De larve kan tijdens zijn leven verscheidene mijnen maken. Verpopping buiten de mijn.

mine Long, flat, whitish, relatively broad corridor descending from the leaf tip. Frass irregularly scattered. The larva may make several mines during its lifetime. Pupation outside the mine.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, widely oligophagous

Agrostis; Bromus; Dactylis; Festuca glauca, rubra; Holcus; Ochlopoa annua; Poa badensis, compressa, nemoralis, pratensis, trivialis; Rostraria cristata; Schedonorus arundinaceus; Trisetum fuscum; Triticum.

Voorkeur voor Poa-soorten (Hering, 1957a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a). Eenmaal gekweekt uit een ongedetermineerde Carex (Robbins, 1991a).

Preference for Poa species (Hering, 1957a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a). Once bred from an unidentified Carex (Robbins, 1991a).

fenologie Larven van maart tot mei, juni (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae from March to May, June (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a)

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All of Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Geelgrijs, kop en prothorale plaat zwart; prothoracale plaat gedeeld.

larva Yellowish grey, head and protharal shield black; prothoracal shield divided.

pop Beschreven door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Cosmiotes freyerella; Elachista nigrella (Hübner, 1805); Cosmiotes aridella Heinemann, 1854, Elachista nigrella aridella.

synonyms Cosmiotes freyerella; Elachista nigrella (Hübner, 1805); Cosmiotes aridella Heinemann, 1854, Elachista nigrella aridella.

literatuur

references

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Biesenbaum (2010b), Bland (1996a), Buszko & Baraniak (1989b), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Hering (1957a), Kozlov & Kullberg (2006a), Leutsch (2011a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Szőcs (1977a, 1981a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

16/01/2017