Elachista griseella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De primaire mijnen zijn niet bekend. Secundaire mijnen zijn 35-45 mm lange, brede, gangen, meestal afdalend van dichtbij de bladtop, maar soms opstijgend. De mijn neemt nooit de volle bteedte van het blad in, ligt meestal aan de zijkant. Frass in een diffuse langgerekte baan. Verpopping extern.

mine Primary mines not known. Secondary mines are 35-45 mm long elongate blotches that usually descend from near the leaf tip, but sometimes are ascending. The mines never occupy the full width of the blade, but generally lie along the sides. Frass in a diffuse elongated stripe. Pupation external.

waardplanten: Poaceae,, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Calamagrostis epigeios; Dactylis glomerata; Elytrigia repens; Festuca rubra; Poa pratensis.

Elymus repens is de voornaamste waardplant; op de andere planten treedt de soort alleen op in perioden met massa-optreden (Buszko, 1989a). De opgave van Avena in Denemarken door Sønderup (1949a) is niet bruikbaar, omdat de soort niet zover noordelijk voorkomt.

Elymus repens is the main host plant; the species occurs on other plants only in periods of high population density (Buszko, 1989a). The reference to Avena in Denmark by Sønderup (1949a) cannot be accepted, because the species does not occur so far to the north.

fenologie Begin van het larvestadium onbekend; overwintering als halfvolgroeide larve; de larven beginnen weer te eten in begin april, en verlaten de mijn voor de verpopping rond eind april (Buszko, 1989).

phenology Timing of early larval stages unknown; hibernation as intermediate larva. The larva resumes feeding in early April, and vacates the mine for pupation around the end of April (Buszko, 1989).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot Italie en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From France to Italy and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Somber geelgrijs; kop lichtbruin. Zie Buszko (1989a) voor een afbeelding van de sclerieten op het pronotum, prosternum, en anale plaat.

larva Dull yellowish green; head light brown. See Buszko (1989a) for illustrations of the sclerites on pronotum, prosternum, and anal plate.

pop Afgebeeld door Buszko (1989a).

pupa Illustrated by Buszko (1989a).

opmerkingen Geassociëerd met stikstofminnende plantengemeenschappen in overstromingsvlakten.

notes Associated with nitrophilous plant communties in floodplanes.

literatuur

references

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buszko (1989a), Parenti & Varalda (1994a), Sønderup (1949a).

14/01/2017