Elachista martinii Hofmann, 1898

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn, die de volle breedte van het smalle blad inneemt daalt gewoonlijk af van de bladtop, maar soms begint hij midden in het blad, en loopt dan naar boven. Omstreeks april begint de larve in een andere blad een soortgelijke mijn. Bijna alle frass wordt bijeengeschoven in het oudste deel van de mijn. Verpopping buiten de mijn, aan de basis van het gemineerde blad.

mine The mine, that takes the full width of the narrow leaf, generally descends from the leaf tip down, but sometimes ascends from half way the leaf. Around April the larva starts a new, similar, mine in another leaf. Almost all frass is pushed into the oldest part of the mine. Pupation external, at the base of the mined leaf.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex humilis.

fenologie Larven van september tot juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Letland tot Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany and Latvia to Italy and Greece (Fauna Europaea, 2010).

larve Diepgeel, 4-5 mm lang; kop vrijwel kleurloos; sclerieten van pronotum, prosternum, en anale plaat aanwezig, maar zeer zwak gechitiniseerd (Steuer, 1978a).

larva Deep yellow, 4-5 mm long; head almost colourless; sclerites of pronotum, prosternum and anal plate present, but very weakly chitinised (Steuer, 1978a).

pop Beschreven door Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Hering (1957a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Klimesch (1958c), Liška ao (2000a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Petry (1923a), Schütze (1931a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Steuer (1978a), Szőcs (1977a, 1981a).

16/01/2017