Elachista occidentalis Frey, 1882

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Gang, 10-15 cm lang, aanvankelijk heel nauw, uiteindelijk half zo breed als het blad, hetzij langs de bladrand of langs de hoofdnerf, lopend van de basis van het blad naar de top. Verpopping extern.

mine Corridor, 10-15 cm long, very narrow at first, gradually widening to half the width of the leaf in the end, either along the leaf margin or following the midrib. The mine runs from the base of the leaf upwards. Pupation external.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex digitata, ericetorum.

fenologie Univoltien.

phenology Univoltine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2010).

larve Grijsgroen, prothoracale en anale plaat barnsteenkleurig.

larva Greyish green, prothoracic and anal plates amber coloured.

pop Bruin.

pupa Brown.

synoniemen Biselachista freyi: Traugott-Olsen & Nielsen (1977a). Parenti & Pizzolato betogen dat occidentalis een synoniem is van P. juliensis.

synonyms Biselachista freyi: Traugott-Olsen & Nielsen (1977a). Parenti & Pizzolato argue that occidentalis is a junior synobym of P. juliensis.

opmerkingen Zie Kaila & Varalda (2003a) voor de systematiek van de lastige E. juliensis soortengroep.

notes See Kaila & Varalda (2003a) for the systematics of the difficult E. juliensis species group.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Baran (2008a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Huemer (2012a), Kaila & Varalda (2003a), Liška ao (2000a), Parenti & Pizzolato (2015a), Siloaho, Saarela & Sippola (2008a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

12/01/2017