Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Gelechiidae

systematiek Er zijn twee Europese ondersoorten: G. e. epithymella en G. e. brunneomaculellum Hackman, 1946.

systematics There are two European subspecies: G. e. epithymella and G. e. brunneomaculellum Hackman, 1946.

mijn Mijn niet beschreven; waarschijnlijk een voldiepe blaasmijn met weinig of geen frass. Waarschijnlijk mineert alleen de jonge larve.

mine Mine not described; probably a full depth blotch with little or no frass; possibly only the young larve lives as a miner.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

G.e. epithymella: Aster alpinus; G. e. brunneomaculellum: Solidago virgaurea.

Vermeldingen van Aster amellus berusten op een vergising (Huemer & Karsholt, 2010a).

Reports of Aster amellus are erroneous (Huemer & Karsholt, 2010a).

verspreiding binnen Europa G. e. epithymella: Spanje; G. e. brunneomaculella: van Noord-Rusland tot Polen en van Noorwegen tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe G. e. epithymella: Spain; G. e. brunneomaculella: from North Russia to Pland and from Norway to South Russia (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen In de oudere literatuur vaak verward met Ergasiola ergasima.

synonyms In the older literature often confused with Ergasiola ergasima.

opmerkingen Op Solidago leeft de soort ook als boorder in het onderste deel van de stengel en in de bladstelen (Huemer & Karsholt, 2010a).

notes In Solidago the species also lives as a borer in the basal part of the stem and in the petioles (Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Embacher & Huemer (2008a), Huemer & Karsholt (2020a), Kaitila (1996a), Kozlov & Kullberg (2006a) Kola.

18/11/2016