Incurvaria pectinea Haworth, 1828

Lepidoptera, Incurvariidae

Carpinus betulus, België, prov. Namen, CViroinval, Vierves-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

Incurvaria pectinea: mines on Carpinus betulus

Carpinus betulus, Belgium, prov. Namur, CViroinval, Vierves-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

larven in hun mijntjes

Incurvaria pectinea: occupied mines on Carpinus betulus

larvae in their little mines

Betula pubescens ; © Rob Edmunds, UK

Betula

Betula pubescens ; © Rob Edmunds, UK

Alnus glutinosa, Susteren

13282

Alnus glutinosa, Susteren

Robinia pseudoacacia, Vorden

18349

Robinia pseudoacacia, Vorden

mijn De larven beginnen met het maken van ronde blaasmijntjes van 4-5 mm diameter; een voorafgaand gangetje van enkele mm wordt meestal overlopen. Vaak is er een aantal op één blad. Later snijden ze daar een stuk uit, niet veel kleiner dan het mijntje zelf. Hierin verpakt laten ze zich op de grond vallen; onderwijl vergroten of vervangen ze het huisje naar behoefte. Ze eten dood bladstrooisel, maar zijn ook waargenomen vretend aan levende bladeren (Beavan & Heckford, 2015a).

mine The larva starts making a corridor of a few mm, followed, and mostly overrun, by a circular blotch of 4-5 mm diameter. Often several mines are found in one leaf. Soon they make an excision of almost the same size as the blotch. Sandwiched in this excision they drop to the ground. Their case is enlarged or changed when needed. The feed on dead leaf litter, but have also been observed feeding on living leaves (Beavan & Heckford, 2015a).

waardplanten: polyfaag op houtige gewassen

hostplants: polyphagous on woody plants

Alnus glutinosa, incana; Betula pendula, pubescens; Corylus avellana.

Door verscheidene auteurs wordt hier voor het Europese vasteland aan toegevoegd: Acer monspessulanum; Carpinus betulus; Cornus sanguinea; Malus sylvestris; Ostrya carpinifolia; Prunus mahaleb; Pyrus communis; Sorbus. Recentelijk door Rob Edmunds gevonden op Tilia cordata en door mij op Robinia pseudoacacia.

Several European sources add a number of other hostplants: Acer monspessulanus; Carpinus betulus; Cornus sanguinea; Malus sylvestris; Ostrya carpinifolia; Prunus mahaleb; Pyrus communis; Sorbus. Recently found by Rob Edmunds on Tilia cordata and by me on Robinia pseudoacacia.

fenologie Minerende larven worden gevonden in mei en juni (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

phenology Mining larvae are found in May and June (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2008).

NE waargenomen (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2008).

NE recorded (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa vrijwel geheel Europa (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Almost entire Europe (Fauna Europaea, 2008).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Incurvaria zinckenii (Zeller, 1839).

synonyms Incurvaria zinckenii (Zeller, 1839).

opmerkingen De soort is niet erg gewoon; met name in westelijk Nederland een zeldzame soort (Microlepidoptera.nl, 2008).

Eind mei 2008 werden in Vorden mijntjes gevonden op Robinia, een tot dusver onbekende waardplant. De meeste hadden al een uitsnede gemaakt, wat erop duidt dat de larven zich tot dat stadium met succes op deze waardplant hebben kunnen ontwikkelen.

notes In the Netherlands an uncommon species, and rather rare particularly in the western part (Microlepidoptera.nl, 2008).

In the end of May 2008 mines were found in the eastern part of the country on Robinia, a novel hostplant. Most larvae already had made their excision, which suggests that they had succesfully developend on this hostplant.

literatuur

references

Ahr (1966a), Baldizzone (2004a), Beavan & Heckford (2015a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Buhr (1935a,b, 1964a), Dziurzynski (1958a), Edmunds (2007b), Heath & Pelham-Clinton (1983a), Hellers (2016a), Hering (1924a, 1927b, 1934b, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Stammer (2016a), Stolnicu (2007a), Zoerner (1970a).

31/03/2017