Jordanita graeca (Jordan, 1907)

Lepidoptera, Zygaenidae

mijn De larve maakt een aantal heel slordige vlekmijnen waarbij hij zich met de voorstel helft van het lichaam onder de onder-epidermis van een blad werkt en in die positie het meest bladweefsel wegeet. De spleetvormige opening in de mijn ligt dus tegen rand.

mine The larva makes a number of very sloppy fleck mines by working itself with the front half of its body under the lower epidermis of a leaf, and devouring in this position most leaf tissue. Thereby, the slit-like opening of the mine is at its margin.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Centaurea melitensis, scabiosa; Cirsium creticum.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Croatië tot Cyprus en van Centraal Rusland tot Griekenland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Cratia to Cyprus and from Central Russia to Greece (Fauna Europaea, 2010).

larve Compacte, borstelige bouw.

larva Compact, bristly built.

synoniemen Procris graeca.

synonyms Procris graeca.

literatuur

references

Hering (1967a, 1964a), Szőcs (1977a, 1981a).

16/01/2017