Leucoptera calycotomella Amsel, 1939

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn Zeer smal gangetje, plotseling overgaand in een vlakke blaasmijn. Zowel gang als blaas zijn vrijwel geheel met fijne frasskorrels gevuld; alleen de randen blijven vrij. Verpopping buiten de mijn.

mine Very narrow corridor, abruptly widening into a flat blotch. Both corridor and blotch almost completely filled with fine granular frass; only the margins remain free. Pupation external.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Calicotome villosa.

fenologie Larven waargenomen in juni.

phenology Larvae observed in June.

verspreiding binnen Europa Corsica, Sardinië, Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Corsica, Sardinia, Italy (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), Mey (1994a)

modif. 25.vii.2009