Lunakia alyssella Klimesch, 1941

Lepidoptera, Plutellidae

mijn Zeer kleine mijn, tot 3 mm, in de bladrand. De larve verlaat spoedig de mijn en begint het blad van de basis af op te vreten. Het blad, en latere bladeren die eveneens gevreten worden, wordt omhuld door een mengsel van spinsel en plantenharen, dat een geelwitte viltige massa vormt van tenslotte ca 2 cm.

mine Minute mine, up to 3 mm, in the leaf margin. The larva soon leaves the mine and starts consuming the leaf from the basis on. The leaf, and later leaves that are consumed as well, is wrapped in a mixture of silk and plant hairs, forming a yellow-white felty mass of up to 2 cm.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Alyssum montanum.

fenologie Larven in april, mei, maar mogelijk later nog een tweede generatie.

phenology Larvae in April, May, possibly later a second generation.

verspreiding binnen Europa Oostenrijk (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Austria (Fauna Europaea, 2009).

larve Gelig, prothoracale plaat ongekleurd.

larva Yellowish, prothoracic shield concolorous.

literatuur

references

Hering (1957a), Skala (1951b).

25/02/2011