Nemophora associatella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Adelidae

mijn De larve mijnt één naald uit, laat zich daarmee op de grond vallen, knipt de naald dan bij en gebruikt hem vervolgens als zak van waaruit hij leeft van detritus.

mine The larva mines a single leaf, drops with it to the ground, cuts it to an appropriate size and from than on uses it as a case to feed on detrital matter.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Abies alba.

Het voorkomen op Picea is twijfelachtig (Hering, 1957a; Patočka, 1960a).

The occurence on Picea is doubtful (Hering, 1957a; Patočka, 1960a).

fenologie Minerende larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot de Pyreneeën, Italië en de Balkan; ook in Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Pyrenees, Itala and the Balkan Peninsula; also in Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Wittig; kop en prothoracale plaat bruin, meso- en metathorax met een lichtbruine plaat; anale plaat en pinacula onopvallend. Buikpoten elkaar paarsgewijze rakend, met 4-5 doorlopende rijen haakjes (Patočka, 1960a).

larva Whitish; head and prothoracic plate brown, meso- and metathorax with a light brown plate; anal plate and pinacula inconspicuous. Prolegs touching each other pairwise, with 4-5 transverse continuous rows of crochets (Patcka, 1960a).

pop Beschreven door Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Adela associatella.

synonyms Adela associatella.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Hering (1957a), Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala & Zavřel (1945a).

23/11/2014