Ochrodia subdiminutella (Stainton, 1867)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Kort gang, gevolgd door een grote, netvormige blaas, die al dan niet frass kan bevatten. De larve kan verscheidene mijnen maken, en ook bladeren bijeenspinnen. Verpopping buiten de mijn.

mine Short gallery, followed by a large, reticulate blotch, that may or may not contain frass. The larva can make several mines, an may spin leaves together. Pupation external.

waardplanten: Zygophyllaceae, oligophaag

hostplants: Zygophyllaceae, oligophagous

Tribulus terrestris; Tetraena album, fontanesii.

Buiten Europa ook op Balanites aegytiaca en Zygophyllum guyotii (eveneens Zygophyllacae).

Outside Europe also Balanites aegytiaca and Zygophyllum guyotii (also Zygophyllacae).

fenologie Larven in het voorjaar.

phenology Larvae in spring.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, en van de Spanje tot het Griekse vasteland en Kreta.

distribution within Europe Canary Islands, and from Spain to the Greek mainland and Crete.

synoniemen Ephysteris subdiminutella.

Hering (1957a) noemt voor Zygophyllum, voorkomend op de Canarisxhe eilanden: Tegostoma kabylalis Rebel, 1902. Deze vlinder is niet bekend van de Europese fauna. Klimesch (1984a) veronderstelt dat het een mis-determinatie betreft van O. subdiminutella.

synonyms Ephysteris subdiminutella.

Hering (1957a) mentions from Zygophyllum, on the Canary Islands: Tegostoma kabylalis Rebel, 1902. This moth is not known from the European fauna. Klimesch (1984a) assumes that it was a misidentification for O. subdiminutella.

literatuur

references

Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1984a).

13/06/2017