Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Prunus spinosa, België, prov. Luxemburg, Durbuy, de Steenfabriek van Rome; © Steve Wullaert

Paraswammerdamia albicapitella: mines on Prunus spinosa

Prunus spinosa, Belgium, prov. Luxembourg, Durbuy, la Briqueterie de Rome; © Steve Wullaert

mijn De larven maken in het najaar een klein, voldiep gangmijntje. Ze overwinteren in een hibernaculum buiten de mijn, en leven daarna vrij in een spinsel.

mine The larvae make a small full depth corrisor in autumn. They pass the winter in a hiberaculum outside the mine, later they live free in a spinning.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus spinosa.

fenologie Minerende larven in september (Agassiz, 1996a).

phenology Mining larvae in September (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

vrijevende larve Lichaam slank, roodbruin; kop lichtbruin; prothoracale plaat donkerbruin. Opzij is er een hagelwitte, brede, maar naar achteren snel smaller wordende, lengtelijn op de thorax en de voorste abdomen-segmenten. Een soortgelijk dorsaal lijntje, maar smaller en korter, begint achter de kop.

free-living larva Body slender, reddish brown; head light brown; prothoracic plate dark brown. Laterally a bright white, broad but to the rear quickly narrowing length line on thorax of foremost abdomen segments. A similar dorsal line, but narrower and shorter, begins behind the head.

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen: Paraswammerdamia spiniella (Hübner, 1807).

synonyms: Paraswammerdamia spiniella (Hübner, 1807).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1957a, Bucculatrix spec.), Emmet (1976a), Huemer (1988a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Landry ao (2013a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Wieser & Huemer (1997a).

21/10/2014