Parornix alpicola (Wocke, 1877)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De larve maakt eerst een onderzijdig epidermaal gangetje. Hierna gaat de larve het sponsparenchym, en nog later ook het palissadeparenchym eten; het begingangetje is dan geheel overlopen. De uiteindelijke mijn is voldiep, beslaat een half blad, aan één zijde van de hoofdnerf en is vrijwel vlak. De bovenzijde is oranjebruin gekleurd. Uiteindelijk verlaat de larve de mijn, spint een nieuw blad zo samen dat het vrijwel buisvormig wordt, en eet dit van binnenuit leeg. Eventueel wordt nog een tweede blad zo uitgegeten. Verpopping in een bruinige cocon under een omges;agen bladrand.

mine The larva first makes a lower-surfsce epidermal corridor. Next the larva begins to feed on the sponge parenchyma, subsequently also the palissade parenchyhma; the initial corridor becomes obliterated. The final mine is full depth, occupies half of a leaf, at one side of the midrib, and is almost flat. The upperside turns orange brown. Finally the larva vacates its mine and spins a new leaf into a pod, that is eaten from the inside. If needed still another leaf is treated the same way. Pupation in a brownish cocoon onder a folded leaf margin.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monofaag

Dryas octopetala.

fenologie Univoltien; volgroende (dus niet meer minerende) larven in eind juli - begin augustus (Emmet ea, 1985a).

phenology Univoltine; full-fed (no longer mining) larvae in late July - early August (Emmet ao, 1985a).

verspreiding binnen Europa Alpen, Schotland.

distribution within Europe Alps, Scotland.

larve Bleekgroen, kop lichtbruin. Prothoracale plaat bleekgroen met vier dwarse zwartige vlekken (Emmet ea, 1985a).

larva Pale greenish, head light brown. Prothoracic shield pale green with four transverse blackish spots (Emmet ao, 1985a).

pop Beschreven door Patočka, (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Descirbed by Patočka, (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Parornix leucostola Pelham-Clinton, 1964.

synonyms Parornix leucostola Pelham-Clinton, 1964.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Buhr (1935b), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1957a), Hoffmann (1893a), Huemer (1988a), Klimesch (1950c), Klimesch & Skala (1936b), Patočka, (2001b), Patočka & Turčáni (2005a), Pelham-Clinton (1967a).

07/04/2017