Phyllonorycter cerasinella (Reutti, 1852)

Lepidoptera, Gracillariidae

Genista sagittalis, België, prov. Namen, Eprave, kalkrijk grasland; © Jean-Yves Baugnée

Phyllonorycter cerasinella mine

Geenista sagittalis, Belgium, prov. Namur, Eprave, calcareous grassland; © Jean-Yves Baugnée

mijn Vaak zeer lange, sterk opgeblazen en geplooide, vouwmijn in de brede vleugels langs de stengel.

mine Often very long, strongly folded and inflated, tentiform mine in the broad wings along the stem.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista sagittalis.

fenologie Larven in april-mei, en in augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April - May, and again in August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, de Alpen en Albanië, en van Frankrijk tot de Ukraïne en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, the Alps, and Albania, and from France to the Ukraine and Bulgaria (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Gregor & Patočka (2001a), Patočka & Turčáni (2006a).

pupa See Gregor & Patočka (2001a), Patočka & Turčáni (2006a).

synoniemen Lithocolletis cerasinella.

synonyms Lithocolletis cerasinella.

literatuur

references

Gregor & Patočka (2001a), Hering (1957a), A & Z Laštuvka (2006a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

13/02/2017