Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn; onderepidermis met zeer veel uiterst fijne plooitjes. De mijn is opmerkelijk groot, gemiddeld 25 mm, en strekt zich uit van hoofdnerf tot bladrand. Het plafond van de mijn wordt grotendeels leeggegeten, maar gewoonlijk blijft er wel een ventraal groen centrum over. Vaak verscheidene mijnen in een blad. De mijn doet het blad sterk samentrekken. De pop hangt in de mijn in een ijl netwerk van spinseldraden. Frass in een klomp in een hoek van de mijn.

mine Lower-surface tentiform mine; lower epidermis with a numerous extremely fine folds. The mine is exceptionally large, 25 mm on average, and extends from midrib to leaf margin. The roof of the mine is largely eaten out but generally a green centre is left over. Often several mines in a leaf. The mine causes the leaf to contract strongly. The pupa hangs in the mine, suspended by a loose net of silk. Frass heaped in a corner of the mine.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus pubescens, robur.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a). In Engeland maar één generatie, met larven in juli - augustus; of ze overwinteren als larve of pop is niet bekend (Emmet, 1986d).

phenology Larvae in July and September - October (Hering, 1957a). Only one generation in Britain, with larvae in July - August; whether they hibernate as larva or pupa is not known (Emmet, 1986d).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Portugal, Italië en Hongarijë, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to Portugal, Italy, and Hungary, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

pop Zie Gregor & Patočka (200a), Patočka & Turčáni (2005a). De pop lijkt sterk op die van Ph. harrisella.

pupa See Gregor & Patočka (200a), Patočka & Turčáni (2005a). The pupa strongly resembles the one of Ph. harrisella.

opmerkingen: Overal een zeldzame soort.

notes: Everywhere a rare species.

synoniemen Veel auteurs beschouwen Ph. mannii (Zeller, 1846) als een synoniem van distentella. Ph. mannii heeft dezelfde range van waardplanten als distentella (Global taxonomic database of Gracillariidae, 2009). Om practische redenen wordt ook hier mannii als synoniem terzijde gezet.

synonyms Many authors consider Ph. mannii (Zeller, 1846) a synonym of distentella. Ph. mannii has the same range of hostplants as distentella (Global taxonomic database of Gracillariidae, 2009). For practical reasons also here mannii is set aside as a synonym.

literatuur

references

Buhr (1936a), Buszko (1992b,c), Deschka (1970c, 2014a), Emmet (1975b, 1986d, 1994a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985), ffennell (1975a), Gregor (1952a), Gregor & Patočka (2001a), Harper & Langmaid (1978a), Hartig (1939a), Hering (1934a, 1957a), Kasy (1987a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1988a), Tomov & Dimitrov (2007a).

16/01/2017