Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)

Lepidoptera, Gracillariidae

Carpinus betulus, Amstelveen, JP Thijssepark

Phyllonorycter esperella mine

Carpinus betulus, Amstelveen, JP Thijssepark

mijn Bovenzijdige vouwmijn. De mijn is aanvankelijk rondachtig, vlak en zilverig, en ligt gecentreerd op een zware nerf. Later trekt de mijn sterk samen, en vouwt het blad soms bijna dubbel.

mine Upper-surface tentiform mine. The early mine is roundish, silvery, flat, and lies centered over a side vein. The older mine strongly contracts and sometimes almost doubles the leaf.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Carpinus betulus; Ostrya carpinifolia.

fenologie Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - October (Emmet ao, 1985a)

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Lithocolletis esperella; Phyllonorycter quinnata (Fourcroy, 1785); Phyllonorycter carpinicolella (Stainton, 1851).

synonyms Lithocolletis esperella; Phyllonorycter quinnata (Fourcroy, 1785); Phyllonorycter carpinicolella (Stainton, 1851).

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Braggion (2013a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Csóka (2003a), Deschka & Wimmer (2000a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gregor & Patočka (2001a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kasy (1983a, 1987a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934b), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1976a), Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a), Szőcs (1977a, 1978a), Tomov & Krusteva (2007a), Tourlan (1980a), Triberti, Deschka & Huemer (1997a), Zoerner (1969a).

31/03/2017