Phyllonorycter eugregori A & Z Laštuvka 2006

Lepidoptera, Gracillariidae

Cytisus ratisbonensis, tweemaal boven- en onderzijde; uit A & Z Laštuvka (2006a)

Phyllonorycter eugregori mines

Cytisus ratisbonensis, twide upper- and lowerside; from A & Z Laštuvka (2006a)

mijn Onderzijdige, dwarsgeplooide, vouwmijn.

mine Lower-surface, transversely folded, tentiform mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cytisus austriacus, ratisbonensis.

verspreiding binnen Europa Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Montenegro.

distribution within Europe Czechia, Slovakia, Hungary, Croatia, Montenego.

pop Uitvoerig beschreven door Gregor & Patočka (2001a) en Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Extensively described by Gregor & Patočka (2001a) and Patočka & Turčáni (2005a)

synoniemen Phyllonorycter phyllocytisi: auct.

synonyms Phyllonorycter phyllocytisi: auct.

literatuur

references

Gregor & Patočka (2001a), Patočka & Turčáni (2005a), Z Laštuvka (1993a), A & Z Laštuvka (2006a), Szabóky, Tokár & Pastorális (2007a).

25/05/2010