Psychoides filicivora (Meyrick, 1937)

Lepidoptera, Tineidae

mijn Gewoonlijk leeft de larve vrij onder het blad, onder een slordige hoopje samengesponnen soredia en frass, en vreet dan sporen. De larve valt dan op als een sporenhoopje op een ongewone plaats. Soms worden ook langerekte voldiepe blaasmijnen gemaakt.

mine Usually the larve lives free under the leaf, under an inrregular mass of spun soredia and frass. The larva feeds on the sori, and larve betrays its presence as a sorus on an unusual place. Sometimes also elongate full depth blotches are made.

waardplanten: Aspleniaceae, Dryopteridaceae; nauw polyfaag

hostplants: Aspleniaceae, Dryopteridaceae; narrowly polyphagous

Asplenium ceterach, adiantum-nigrum, scolopendrium, trichomanes; Dryopteris filix-mas; Polystichum setiferum.

fenologie Larven worden het gehele jaar waargenomen (British Leafminers, 2009).

phenology Larvae are found the year round (British Leafminers, 2009).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Engeland, Ierland (Pelham-Clinton, 1985a).

distribution within Europe British Isles (Pelham-Clinton, 1985a).

larve Geelwit; anale plaat kleurloos, kop en prothoracale plaat zeer licht bruin met iets donkerder zij- en achterrand.

larva Yellowish wthite; anal shield colourless, head and prothoracal shield very pale brown with somewhat darker lateral and posterior margins.

synoniemen Mnesipatris filicivora.

synonyms Mnesipatris filicivora.

opmerkingen Men vermoedt dat de soort in de 19e eeuw in de Britse eilanden vanuit Oost-Azi├ź is ge├»ntroduceerd. Daarin past ook dat de soort niet in diapause gaat en vooral optreedt in de nabijheid van de kust, waar zeer lage wintertemperaturen maar zelden voorkomen.

notes One supposes that the species has been introduced into the British Isles from East Asia in the 19th century. This agrees with the fact thst the species has no diapause, and mainly occurs in coastal regions, where very low winter temperatures are rare.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Hering (1957a), Pelham-Clinton (1985a), Robbins (1991a).

23/01/2017