Scrobipalpa chrysanthemella (E Hofmann, 1867)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Mijn gewoonlijk in de top van een laag blad, de hele breedte innemend, met korte uitlopers zich uitbreidend tot halverwege. De mijn is blazig, samengetrokken, en heeft plooien. De larve maakt verscheidene mijnen, de latere meer in het centrum van een blad. De eerste mijn bevat veel frass, latere mijnen weinig tot geen. Verse mijnen zijn lichtbruin. Verpopping al dan niet intern.

mine Mine usually in the tip of a basal leaf, occupying the full width, with short galleries extending to halfway down. The mine is puckered en contracted in folds. The larva makes several mines, the later ones more in the centre of the leaf. The first mines contains much frass, the later ones little or nothing. Fresh mines are light brown. Pupation either external or internal.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Leucanthemum atratum, vulgare; Tanacetum corymbosum.

Door Szőcs (1977a) ook vermeld van Chrysanthemum, maar door de nomenlatuur-chaos omtrent de geslachten Argyranthemum, Chrysanthemum, Leucanthemum, Tanacetum is zonder soortsnaam niet uit te maken wat bedoeld wordt. Vermeldingen van Artemisia absinthium hebben waarschijnlijk betrekking op Scrobipalpa proclivella (Huemer & Karsholt, 2010a).

Cited by Szőcs (1977a) als from Chrysanthemum, but without a specific name the chaotic nomenclature around the genera Argyranthemum, Chrysanthemum, Leucanthemum, Tanacetum precludes an intepretation. Citations of Artemisia absinthium probably refer to Scrobipalpa proclivella (Huemer & Karsholt, 2010a).

fenologie Larven in october-november (Hering, 1957a).

phenology Larvae in October - November (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italië, Servië en Roemenië; ook in Centraal, Oost- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to Italy, Serbia, and Romania; also Central, East, and South Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam gelig met rose tinten; pinancula klein, zwart met een geel ringetje. Kop geelbruin, prothoracale plaat zwart, tweedelig (Hofmann, 1867a).

larva Body yellowish with pink tones; pinacula small, black, ringed with yellow. Head brownish yellow, prothoracic shield divided, black (Hofmann, 1867a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Gnorimoschema chrysanthemellum, Lita chrysanthemella; Lita opificella Mann, 1877.

synonyms Gnorimoschema chrysanthemellum, Lita chrysanthemella; Lita opificella Mann, 1877.

opmerkingen Mijnen in de wortelbladeren van planten op vochtige, beschaduwde standplaatsen in de late herfst (Hofmann, 1867).

notes Mines in the ground leaves of plants in damp, shadowed situations in late autumn (Hofmann, 1867).

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), E Hofmann (1867a), Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1958a), Patočka & Turčáni (2005a), Sattler (1986a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

25/04/2011