Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Larven in een spinsel tussen de bladeren; van daar uit worden vlekmijnen gemaakt.

mine Larve in a spinning between the leaves; from there fleck mines are made.

waardplanten: Polyfaag op kruiden

hostplants: Polyphagous on herbs

Achillea millefolium; Artemisia campestris; Helychrysum arenarium; Lavandula; Pimpinella saxifraga; Potentilla; Santolina chamaecyparissus; Thymus serpyllum.

Elsner ea (1999a) noemen nog Peucedanum montanum; wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk. Volgens Bland ea (2002a) leeft de soort uitsluitend op Artemisia campestris.

Elsner ao (1999a) also mention Peucedanum montanum; the meaning of that name is not clear. According to Bland ao (2002a) the speies live only on Artemisia campestris.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd Ierland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, excluding Ireland (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam somber groen met donkerder dorsale en subdorsale lengtelijnen; kop bruin; prothoracale plaat gelig groen met vier donkerder vlekken (Bland ea, 2002a).

larvaBody dull green with darker dorsal and subdorsallenhth lines; head brown; prothoracic plate yellowish green with four darker spots Bland ao (2002a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bland ao (2002a), Chrétien (1909a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Huemer (1988a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

10/12/2011