Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn De larve maakt een grote blaasmijn met een aantal lobbige uitlopers. In een later stadium maakt de larve een dicht spinsel aan de onderzijde van het blad, parallel aan de hoofdnerf, dat met de mijn in verbinding staat. Tijdens vreet-pauzes trekt de larve zich in dit spinsel terug. Frass, voorzover het niet naar buiten wordt gewerkt, in een brede baan in het centrum van de blotch. Vaak een aantal mijnen in een blad. Verpopping buiten de mijn, in het spinsel of in een bladplooi.

mine The larva makes a large blotch with many lobe-like extensions. In a later stage the larva makes a dense spinning at the underside of the leaf, adjacent to the midrib, in connection with the blotch. During feeding pauses the larva retreats into the spinning. Frass, as far as this is not ejected, in a broad stripe in the centre of the blotch. Often a number of mines in a leaf. Pupation external, in the spinning or in a leaf fold.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Stachys alopecuros, officinalis, sylvatica.

fenologie Larven in augustus-september; overwintering als pop.

phenology Larvae in August - September; hibernation as pupa.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland, Polen en Centraal Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany, Poland, and Central Russia to the Pyrenees, Italy, and Macedonia (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baran (2013a), Drăghia (1970a), Hering (1957a), Klimesch (1950c), Klimesch & Skala (1936a), Koster & Sinev (2003a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala (1949a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

07/04/20174