Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)

Lepidoptera, Pterophoridae

mijn In het najaar een kort mijntje dat afdaalt naar de basis van het blad, waarna de larve in de loop van de winter boort in de wortelstok. Ook de jonge larven van de tweede generatie zouden een klein mijntje maken.

mine In autumn a short mine that descens into the leaf base, upwon which the larva feeds throughout the winter on the rhizome. Also the young larvae of the second generation shouls make a small mine.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monophagous

Gentiana clusii, verna.

fenologie Hering (1957a) spreekt van twee generaties, met minerende larven in de herfst en in juni, maar volgens Gielis (1996a) komen imagines alleen voor in juli en augustus, wat op één generatie duidt.

phenology Hering (1957a) writes of two generations, with living larvae in autumn and in June, but according to Gielis (1996a) moths fly only in July and August, which implies a single generation.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot het Iberisch Schiereiland, Italiê em Bulgarijë (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Iberian Peninsula, Italy, and Bulgaria (Fauna Europaea, 2011).

larve Oudere larve bleekgroen met een donkere dorsaallijn en anderer lengtelijnen wittig.

larva Older lavae pale green with a dark dorsal line and the other length lines whitish.

literatuur

references

Gielis (1996a), Hering (1957a), Szőcs (1977a).

08/12/2011