Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Nepticulidae

Crataegus monogyna, Nieuwendam

Stigmella hybnerella mine

Crataegus monogyna, Nieuwendam

mijn Het ei wordt afgezet op een willekeurige plek op het blad, aan boven- of onderzijde. Eerst wordt een heel nauwe begingang gemaakt, met een vrij brede, continue frasslijn, die altijd nog wel een nauw helder zoompje vrij laat; de gang slingert vrij door het blad. Deze begingang gaat plotseling, meestal met een richtingsverandering, over in een blaasmijn, die gewoonlijk langs de bladrand ligt. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition at random point of the leaf, either at upper- or lower-surface. First a quite slender corridor is made, with a relatively broad, continuous, frass line, that always leaves a clear margin at either side; the corridor winds freely through the leaf. This initial corridor abruply, often with a change in direction, widens into a blotch that mostly lies along the leaf margin. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Amelanchier ovalis; Cotoneaster; Crataegus laevigata, monogyna, pentagyna; Sorbus aria, torminalis.

In noordelijk Europa is meidoorn de enige bekende waardplant (Johansson eo, 19990a).

Volgens Hering (1957a) ook Pyracantha coccinea. Skala(1939a) en Szőcs (1977a) noemen ook Hippophae; in het licht van de nauwe verwantschap van de Elaeagnaceae met de Rosaceae is dat niet onwaarschijnlijk.

In northern Europe Hawthorn is the only known host plant (Johansson eo, 19990a).

Hering (1957a) Mentions the species also from Pyracantha coccinea. Skala(1939a) and Szőcs (1977a) also refer to Hippophae; given the close taxonomic proximity of Elaeagnaceae and Rosaceae this is not improbable.

fenologie Larven in eind mei-juni en eind juli-september (Emmet, 1983a)

phenology Larvae in end May - June and end July - September (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis, Kautenbach, Dudelange).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Ellis, Kautenbach, Dudelange).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve De larve is kleurloos, met een lichtbruine kop (Emmet, 1983a; Johansson ea, 1990a). De lichtgekleurde kop is mede een onderscheid met Ectoedemia atricollis, waarmee de mijn van hybnerella soma kan worden verward.

larva The larva is colourless, with a pale brown head (Emmet, 1983a; Johansson ea, 1990a). The pale brown head is an additional character to distinguish the species from Ectoedemia atricollis, which mine sometimes resembles the one of hybnerella.

synoniemen Nepticula hybnerella; Stigmella ignobilella (Stainton, 1849).

Steuer (1995a) geeft een foto van de mijn maar noemt hem ten onrechte S. perpygmaeella, terwijl wat hij als hybnerella afbeeldt S. regiella is.

synonyms Nepticula hybnerella; Stigmella ignobilella (Stainton, 1849).

Steuer (1995a) gives a picture of the mine, but incorrectly calls it S. perpygmaeella, while what he shows as hybnerella in reality is S. regiella.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), J Černý (2001a), Corley (2005a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1971a), Emmet (1071a, 1983a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hering (1921a, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a, 1987a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (199a), A & A Laštuvka (1997a, 2005a, 2008a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michna (1975a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a, 2014a), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schoorl ao (1985a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

31/03/2017