Syncopacma karvoneni (Hackman, 1950)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Mogelijk gelijkend op de mijn van Aproaerema anthyllidella: klein voldiep blaasmijntje met flink wat frass. Alleen het eerste stadium mineert; latere stadia leven tussen twee of meer samengesponnen bladeren en veroorzaken daar venstervraat. Verpopping in de grond.

mine Possibly similar to the mine of Aproaerema anthyllidella: small full depth mine with an appreciable amount of frass. Only the first stage lives as a miner; later stages live between two or more spun leaves, causing window feeding. Pupaption in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag?

hostplants: Fabaceae, monophagous?

Lathyrus palustris.

De associatie met Lathyrus is niet zeker; bovendien is het waarschijnlijk dat de soort ook leeft op andere, verwante kruidachtige Fabaceae.

The association with Lathyrus is not certain; it moreover is possible that the species lives on other, related, herbaceous Fabaceae.

fenologie Verpopping tussen eind augustus en midden september.

phenology Pupation between late August and mid-September.

verspreiding binnen Europa boreo-alpiene verspreiding: Fennoscandia, Noord-Rusland, Zwitserland (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe boreo-alpine distribution: Fennoscandia, North Russia, Switzerland (Fauna Europaea, 2012).

larve Lichaam bleek roodachtig met een opvallende bruine tekening vooral rondom de zwartbruine pinacula. Kop lichtbruin, oogvlek zwart. Prothoracale plaat bruin met zwarte vlekken lateraal; anale plaat donkerbruin. Poten bruin. Ook de chaetotaxie wordt door Itämies & Kyrki (1983a) uitgebreid beschreven.

larva Body pale reddish with a conspicuous brown mottling, espcially around the blakc pinacula. Head light brown, eye patch black. Prothoracic plate brown with black spots laterally; anal plate dark brown. Feet brown. Also the chaetotaxy is extensively described by Itämies & Kyrki (1983a).

synoniemen Aproaerema karvoneni.

synonyms Aproaerema karvoneni.

literatuur

references

Itämies & Kyrki (1983a).

01/01/2012