Syncopacma vinella (Bankes, 1898)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve spint een aantal blaadjes bij elkaar. Op deze wijze beschut bijt hij een gaatje in de epidermis van het basale deel van een blaadje, en mineert dit vervolgens vrijwel helemaal uit.

mine The larva spins a number of leaflets together. Within this protection it bites a hole in the epidermis of the basal part of a leaflet, then mines it out almost completely.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligofaag

Genista tinctoria; Medicago falcata, sativa; Trifolium pratense

Ook wordt Securigeras varia genoemd, maar dat is vrij zeker ten onrechte. Verfbrem lijk de belangrijkste waardplant.

Also Securigera varia is mentioned, very probably in error. Dyer's Greenwood probably is the main hostplant.

fenologie Larven zijn gevonden in april-juni en october-november (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

phenology Larvae have been found in April - June and October - November (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert (2015a).

NE Laatste waarneming in 1939 (Noctua, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recored (Wullaert (2015a).

NE Last record in 1939 (Noctua, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Hongarijë, en van Engeland (mogelijk uitgestorven) tot Slowakijë (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

distribution within Europe From Denmark to Hungaria, and from Britain (there probably extinct) to Slovakia (Bland, Heckford & Langmaid, 2002a).

larve Beschreven door Bankes (1899a) en Bland, Heckford & Langmaid (2002a); Beavan & Heckford (2014a) geven een foto. Lichaam varieert van wittig tot bijna zwart. Kop bruin, prothoracale plaat varieert van bruinig tot zwart; pinacula, anale plaat en poten glanzend zwart. Baran (2002a) beschrijft de chaetotoaxie.

larva Described by Bankes (1899a) and Bland, Heckford & Langmaid (2002a); Beavan & Heckford (2014a) present a picture. Body varying from dull white to almost black. Head brown, prothoracal plate from brownish to black; pinacula, anal plate and feet shining black. The chaetotaxy is described by Baran (2002a).

pop Cremaster spits met een flink aantal bleekgele haakvormige borstels (Bankes, 1899a; Patočka & Turčáni, 2005a).

pupa Cremaster pointed, with a good many of pale yellowish hooked bristles (Bankes, 1899a; Patočka & Turčáni, 2005a).

synoniemen Aproaerema vinellum; Anacampsis, Aproaerema, Iwaruna biformella (Schütze, 1902); Anacampsis cincticulella auct. nec Bruand, 1850.

synonyms Aproaerema vinellum; Anacampis, Aproaerema, Iwaruna biformella (Schütze, 1902); Anacampsis cincticulella auct. nec Bruand, 1850.

literatuur

references

Bankes (1899a), Baran (2002a), Beavan & Heckford (2014a), Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Elsner, Huener & Tokár (1999a), Hering (1957a), Patočka & Turčáni (2005a), Wieser & Huemer (1999a), Wullaert (2015a).

14/09/2015