Syringopais temperatella (Lederer, 1855)

Lepidoptera, Gelechiidae

Cyprus, Nikikleia © Ian Barton

Syringopais temperatella: occupied mine

Cyprus, Nikikleia © Ian Barton

larve

Syringopais temperatella: larva

larva

mijn De mijn begint meestal aan de bladtop, en kan de hele breedte van het blad innemen. De meeste frass in het onderste deel van de mijn.

mine The mine mostly commences at the leaf-tip, and may occupy the entire width of the blade. Most frass in the lower part of the mine.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, broadly oligophagous

Hordeum; Triticum.

In het Nabije Oosten een belangrijke plaag op voedselgranen; ook op allerlei niet met name genoemde wilde grassen.

In the Near East a serious pest on cereal crops; also on various, not specifically named, wild grasses.

fenologie De eieren worden afgezet omstreeks april op de grond of planten. Eén tot twee weken later komen de larven uit, die vervolgens in de bodem kruipen, een cocon spinnen en in zomerdiapause gaan. Wanneer ze door de winterregens daaruit gewekt worden kruipen ze tegen grasplanten op en beginnen te mineren; minerende larven in winter en voorjaar. Wanneer de winterregens uitblijven kan de een jaar worden overgeslagen.

phenology The eggs are deposited op the ground or on plants around April. One or two weeks later the eggs hatch; the young larvae enter the soil, make a cocoon and enter summer diapause. When they are awoken by the winter rains the climb upon grass plants and stsart to mine; mining larvae in winter and early spring. When the winter rains fail to come the larva may skip for another year.

verspreiding binnen Europa Griekse vasteland, Cyprus (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Mainland Greece, Cyprus (Fauna Europaea, 2011).

larve Lichaam spoelvormig, bleeek, met zeer kleine zwarte pinacula. Kop zwartbruin, evenals de anale plaat en de in tweeën gedeelde prothoracale plaat.

larva Body fusiform, pale, pinacula black, minute; head dark brown, like the anal plate and the divided protharacic plate.

opmerkingen De systematische plaats van het geslacht Syringopais is onderwerp van discussie. De Fauna Europaea (2011) plaatst het genus bij de Autostichidae. Maar ook Deoclonidae, Gelechiidae, Oecophoridae en zelfs Scythridae worden genoemd in de literatuur.

notes The systematic position of the genus Syringopais is moot. The Fauna Europaea (2011) classfies it in the Autostichidae. But also Deoclonidae, Gelechiidae, Oecophoridae and even Scythridae are mentioned in the literature.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a), Melifronides (1977a).

16/04/2014