Trifurcula peloponnesica van Nieukerken, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Anthyllis hermanniae, Griekenland, nom. MessinĂ­a; uit van Nieukerken (2007b)

Trifurcula peloponnesica mines

Anthyllis hermanniae, Greece, nom. MessinĂ­a; from van Nieukerken (2007b)

mijn Een smalle, betrekkelijk rechte, gang die zich plotseling verbreedt tot een langgerekte blaas. Frass aanvankelijk in een nauw, af en toe onderbroken lijntje; verderop vult het bijna de hele gang. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de onderepidermis.

mine A narrow relatively straight corridor that suddenly widens into an elongate blotch. Frass in a thin, interrupted line at first, almost filling the corridor later. Pupation outside the mine, exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Anthyllis hermanniae.

fenologie Larven waargenomen in february, enkele ook in juni.

phenology Larvae found in February, a few also in June.

verspreiding binnen Europa Griekenland (Peloponnesus).

distribution within Europe Greece (Peloponnisos).

larve Geel, ligt ruggelings in de mijn.

larva Yellow, feeding belly-up.

literatuur

references

van Nieukerken (2007b).

modif. 21.vi.2009