Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn In het voorjaar maken de jonge larven gemeenschappelijke voldiepe blaasmijnen; spoedig daarna leven ze vrij in een driedimensionaal gemeenschappelijk spinsel.

mine In spring the young larva make communal full depth blotch mines; soon after they live free in a threedimensional communal web.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, cinerea, euxinia.

fenologie Minerende larven omstreeks mei, juni; vrijlevend in juni-juli (Hering, 1957a; Agassiz, 1996a).

phenology Mining larvae around May, June; free living in June, July (Hering, 1957a; Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Grootste deel van Europa; niet in Noorwegen, Ierland, en grote delen van de Balkan (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Most of Europe; not in Norway, Ireland, and large parts of the Balkan (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam lichtgrijs; elk segment met een grote, subdorsale bruinzwarte vlek; kop, poten, prothoracale en anale plaat bruinzwart.

larva Body light grey; each segment with a large, subdorsal brownish black spot; head, feet, prothoracic and anal plates brownish black.

pop Tweekleurig: kop en borststuk (met de vleugels, poten en antennen) en achterlijfspunt donker chocoladebruin, lichaam geel. Zie ook Patočka & Turčáni (2005a)

pupa Two-coloured: head and thorax (with wings, feet and antennae) and tip of abdomen dark chocolate brown, body yellow. See also Patočka & Turčáni (2005a)

synoniemen Hyponomeuta, Yponomeuta rorellus auct.

synonyms Hyponomeuta, Yponomeuta rorellus auct.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Agassiz (1996a), Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a).

16/02/2017