Amaranthus, amarant

fam. Amaranthaceae

1amijn boven- of onderzijdig, gangachtig, zelden een secundaire blaas => 2

1bmijn grotendeels voldiep, meestal min of meer blaasachtig => 5

1c gallen etc => 100

2amijn een kort fijn gangetje dat eindigt op een nerf; vandaar gaat de larve de stengel binnen en leeft daar als boorder: Amauromyza chenopodivora

2bmijn van begin tot eind in de bladschijf => 3

3amijn veervormig vertakt, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

3bmijn niet of onregelmatig vertakt, niet geassocieerd met de hoofdnerf => 4

4afrass in sliertjes; puparium wordt buiten de mijn gevormd: Liriomyza bryoniae

4bfrass in geïsoleerde korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5averscheidene grote blaasmijnen in verscheidene, meestal jonge, bladeren; de larve verhuist van blad naar blad via de stengel die wordt uitgehold: Delia echinata

5bde larve beperkt zich tot één blad => 6

6alarve een kleurloze made; bij begin van de mijn op het blad een eischaaltje; mijn met ondiepe gedeelten:Scaptomyza graminum

6blarve met duidelijke kop en rode vlekken of strepen; geen eischaaltje zichtbaar; mijn geheel voldiep => 7

7amijn gangachtig, vaak in dichte darmachtige kronkels; frass in brede groene banden: Chrysoesthia drurella

7bvolledig ontwikkelde mijn een primaire blaas; frass in grote zwarte klodders: Chrysoesthia sexguttella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: >Heterodera schachtii

108 - brandschimmels

108a Glomosporiaceae: Thecaphora amaranthi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe celosiae; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora amaranthi

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Wilsoniana amaranthi, bliti

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora versurella; Pegomya hyoscyami.

Amaranthus, amaranth

fam. Amaranthaceae

1amine upper- or lower-surface, usually a corridor, rarely an elongated secondary blotch => 2

1bmine largely full depth, mostly more or less a blotch => 5

1c gals, etc => 100

2amine a short fine corridor that ends on a vein; from there the larva enters the stem and continues as a borer: Amauromyza chenopodivora

2bmine from start to end in the leaf lamina => 3

3amine pinnately branched; main branch positioned over the midrib: Liriomyza strigata

3bmine not or irerregulary branched, not associated with the midrib => 4

4afrass in short strings; puparium formed outside the mine: Liriomyza bryoniae

4bfrass in isolated grains; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

5aseveral large blotch mines in, usually young, leaves; the larva migrates from one leaf to the other through the stem that is excavated meanwhile: Delia echinata

5bthe larva limits itself to one leaf => 6

6alarva a colourless maggot; an egg shell present a the beginning of the mine; mine with shallow parts:Scaptomyza graminum

6blarva with distinct head and feet, and red markings; no egg shell; mine full depth throughout => 7

7amine a densely coiled corridor; frass in broad green bands: Chrysoesthia drurella

7bfully developed mine a primairy blotch; frass in large black lumps: Chrysoesthia sexguttella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: >Heterodera schachtii

108 - smut fungi

108a Glomosporiaceae: Thecaphora amaranthi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe celosiae; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora amaranthi

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Wilsoniana amaranthi, bliti

Not included in the key: Coleophora versurella; Pegomya hyoscyami.

21/02/2017