Spinacia, spinazie

fam. Amaranthaceae

1ablaasmijn, eventueel voorafgegaan door ganggedeelte => 2

1b gangmijn van begin tot einde => 7

1c gallen etc => 100

2a mijn in doorzicht glashelder; frass in grote zwarte klodder; larve met gechitinieerde kop (op spinazie zeldzaam): Chrysoesthis sexguttella

2bmijn in doorzicht groenig; frass groen of zwartgroen; larve een made => 3

3afrass in de vorm van veel fijne groene korrels langs de omtrek van de mijn, of op het einde van uitlopers van de blaas: Scaptomyza graminum

3bfrass zeer spaarzaam, fijne zwarte korreltjes verspreid over de mijn: Amauromyza flavifrons

3cfrass in grote onregelmatige, vaak uitgelopen groen-zwarte klompen => 4

4amijn begint bij één ei op de bovenzijde van het blad; mandibel van volgroeide larve met 1 tand: Delia echinata

4bmijn begint bij een groepje eieren aan de onderzijde; mandibel van de volwassen larve met meer tanden => 5

5amandibel van de larve met een aantal tanden, waarvan de onderste opvallend groot is: Pegomya cunicularia

5bonderste tand niet zo uitzonderlijk groot (de larve van Pegomya exilis is niet bekend) => 6

6ahoek tussen de laatste en voorlaatste tand van de mandibel bijna recht: Pegomya betae

6bhoek tussen de laatste en voorlaatste tand van de mandibel zeer scherp: Pegomya hyoscyami

7agangen ontspringen uit de bladvoet en/of hoofdnerf => 8

7bmijn zonder associatie met bladvoet of hoofdnerf => 9

8alarve solitair: Botanophila fugax

8bverscheidene larven tesamen: Delia platura

9agang gewoonlijk bovenzijdig beginnend, verderop meestal onderzijdig; meeste mijnen in het basale deel van het blad; mijn volgt vaak een eindweegs de hoofdnerf: Liriomyza huidobrensis

9bgang gewoonlijk onderzijdig beginnend, verderop bovenzijdig; mijn overal in het blad, zonder associatie met de hoofdnerf: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101c Heteroderidae: trifolii

101c Meloiogynidae: Meloidogyne hapla

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Hayhurstia atriplicis

105b Triozidae: Trioza chenopodii

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae; Uromyces beticola

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe betae; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora effusa

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporoium variabile

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Spinacia, spinach

fam. Amaranthaceae

1ablotch mine, preceded or not by an initial corridor => 2

1b corridor mine from start to end => 7

1c galls, etc => 100

2amine very clear in transparency; frass in a black lump; larva with chitinised head and feet (rare on spinach): Chrysoesthis sexguttella

2b mine greenish in transparency; frass greenish or blackish; larva a maggot => 3

3afrass as many very fine green grains along the outer margin of the mine or in lobular offshoots: Scaptomyza graminum

3bfrass very little, fine black grains scattered in the mine: Amauromyza flavifrons

3cfrass in irregular, big, often washed-out, black-green lumps => 4

4a mine starts from one egg at leaf upper-surface; mandible of full-grown larva with one tooth: Delia echinata

4bmine starts from a group of eggs at leaf lower-surface; mandible of full-grown larva with several teeth => 5

5alarva: lowest of the mandibular teeth exceptionally strong: Pegomya cunicularia

5blowest tooth not that oversized (nb: larva of Pegomya exilis is undesbribed) => 6

6aangle between terminal and subterminal mandibular teeth almost rightt: Pegomya betae

6bthis angle very sharp: Pegomya hyoscyami

7acorridors originate from leaf base and/or midrib => 8

7bmine not associated with leaf base or midrib => 9

8alarva single: Botanophila fugax

8bseveral larvae together: Delia platura

9acorridor usually starts upper-surface, usually turns inderside further on; most of the mines in basal half of leaf; corridor often runs along midrib for some lenght: Liriomyza huidobrensis

9bcorridor usually starts lower-surface, turning upper-surface further on; no assiciation with lower half of the leaf or midrib: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: trifolii

101c Meloiogynidae: Meloidogyne hapla

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Hayhurstia atriplicis

105b Triozidae: Trioza chenopodii

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae; Uromyces beticola

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe betae; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora effusa

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporoium variabile

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

06/05/2017