Angelica *, engelwortel

fam. Apiaceae

1akorte, heldere voldiepe gangmijntjes, meestal verscheidene bijeen in de oksels van de zijnerven; larven met duidelijke poten en kop; oudere larven zitten alleen nog maar met kop en borststuk in de mijn: Epermenia chaerophyllella

1bgrotere gang- of blaasmijn, niet zo in groepen in de nerfoksels; larve een made => 2

1c gallen etc => 100

2agrote blaasmijn mert zeer duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen; achterspiracula met elk 3 papillen => 3

2bgang- of blaasmijn zonder herkenbare vraatlijnen; achterspiracula met meer papillen => 4

3alarve in juni-october: Euleia heraclei

3blarve in october-november: Cryptaciura rotundiventris

4amijn met een lastig zichtbare onderzijdige begingang; latere mijn een soms plaatselijk zeer brede gang of secundaire blaas => 5

4bmijn zonder onderzijdig begindeel => 6

5alatere mijn duidelijk gangachtig over de hele lengte; larve: bovenste naar achteren gerichte arm van het kopskelet zwart: Phytomyza archangelicae

5blatere mijn plaatstelijk blaasachtig verwijd en/of sterk gekronkeld, leidend tot een secundaire blaas; larve: bovenste naar achteren gerichte arm van het kopskelet bruin: Phytomyza angelicastri

6aprimaire blaasmijn zonder spoor van een begingang, meestal met verscheidene larven: Phytomyza angelicae **

6bgangmijn: Phytomyza pastinacae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dispaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza anthrisci, apicalis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei; Leveillula braunii

109b Peronosporaceae: Plasmopara angelicae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Protomycetaceae: Protomyces macrosporus

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

* Incl. Ostericum

** Er bestaat een mogelijkheid dat ook Phytomyza sitchensis op deze waardplant gevonden zou kunnen worden.

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia asseclana.

Angelica *, wild angelica

fam. Apiaceae

1ashort, clear, full depth corridor mines, usually several together in the axils of the lateral veins; larvae with distinct heads and feet; older larvae only with their front parts in the mine: Epermenia chaerophyllella

1blarger blotch or corridor mine, not in groups in the vein axils; larva a maggot => 2

1c galls, etc => 100

2alarge blotch with conspicuous primary and secondary feeding lines; larva: rear spiracula each with 3 papillae => 3

2bcorridor or blotch mine without conspicuous feeding lines; rear spiracula with more papillae => 4

3alarva in June - October: Euleia heraclei

3blarva in October - November: Cryptaciura rotundiventris

4amine with a very inconspicuous lower-surface initital corridor; later mine a sometimes quite broad corridor or secondary blotch => 5

4bno lower-surface initial corridor => 6

5alater mine definitely corridor-like over its whole length; larva: upper backward-directed arm of cephalic skeleton black: Phytomyza archangelicae

5bbackward-directed arm of cephalic skeleton brown: Phytomyza angelicastri

6aprimary blotch without a hint of an initial corridor; usually several larvae in a mine: Phytomyza angelicae **

6bcorridor mine: Phytomyza pastinacae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dispaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza anthrisci, apicalis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei; Leveillula braunii

109b Peronosporaceae: Plasmopara angelicae

110 - other causers

110a Fungi, Protomycetaceae: Protomyces macrosporus

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

* Incl. Ostericum.

** there is a possibility that also Phytomyza sitchensis could be found on this hostplant.

Not included in the key: Cnephasia asseclana.

06/10/2016