ΓΈ Carpesium

Carpesium

fam. Asteraceae

1a gallen, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h branden => 108

100i echte en vlase meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera Dasineura carpesii

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium carpesii

Carpesium

fam. Asteraceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Dipters

104a Cecidomyiidae: Dasineura carpesii

104 - Dipters

104a Cecidomyiidae: Dasineura carpesii

107 - rust fungi

107a Coleosporiaceae: Coleosporium carpesii

09/06/2016