Eupatorium, leverkruid, koninginnenkruid

fam. Asteraceae

1a blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een gang => 2

1b gangmijn => 6

1c vlekmijn => 12

1d kleine, voldiepe mijntjes van ondefinieerbare vorm => 14

1e gallen etc => 100

2a duidelijke secundaire vraatlijnen => 3

2b geen secundaire vraatlijnen => 5

3a geelgroene of bruine blaasmijn die het hele distale deel van een bladslip beslaat: Stemonocera cornuta

3b smalle bruine blaasmijn (of gang), gecentreerd op de hoofdnerf => 4

4a mijn met een donker centrum: Trypeta artemisiae

4b mijn zonder donker centrum: Trypeta zoe

5a mijn boven- of onderzijdig, ondoorzichtig; larve een poot- en koploze made; vrij gewoon: Calycomyza artemisiae

5b mijn voldiep, doorzichtig; larve met duidelijke poten en kop; zeldzaam: Digitivalva pulicariae

6a gang veervorming, hoofdas bovenop de middennerf => 7

6b gang niet gecentreerd op de hoofdnerf, niet veervormig vertakt => 8

7a mijn bruin, met secundaire vraatlijnen; uitlopers van de hoofdtak korte lobben; mijn begint niet met een lang en smal onderzijdig gedeelte: Trypeta zoe

7b mijn groenwit, zonder secundaire vraatlijnen; uitlopers van de hoofdtak lang; eerste begin van de mijn lang, smal, onderzijdig: Liriomyza strigata

8a puparium in de mijn => 9

8b larve verlaat voor de verpopping de mijn; lege mijnen met een boogvormig sneetje in de epidermis => 10

9a lange gangmijn, onderzijdig of bovenzijdig, niet sterk gekronkeld; frass in losse korrels: Chromatomyia cf. syngenesiae

9b kortere, sterk gekronkelde gangmijn, meestal in de bladtop; frass in parelsnoertjes of sliertjes: Liriomyza eupatoriana

10a eerste deel van de gang ligt in een dichte spiraal; het plantenweefsel sterft daar af, zodat een bruine vlek ontstaat (als de mijn nabij de bladrand ontstaat is de spiraal incompleet of afwezig), verderop een lange bovenzijdige gang: Liriomyza eupatorii

10b geen beginspiraal; gang onderzijdig of bovenzijdig => 11

11a larve: achterspiraculum met ≥ 20 papillen; Europese soort: Phytomyza eupatorii

11b achterspiraculum met 3 papillen; ingevoerde tropische soort, in noordelijk Europa hoofdzakelijk in kassen: Liriomyza trifolii

12a larve in een spatelvormige bladzak: Coleophora conyzae

12b larve in een buisvormige zijden zak => 13

13a zak 9-10 mm: Coleophora follicularis

13b zak ca 15 mm: Coleophora inulae

14a larven zonder borstpoten; ze mineren levenslang: Phytosciara macrotricha

14b larven met borstpoten; oudere larven leven tussen samengesponnen bladeren => 15

15a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

15b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria eupatorii; Anthocoptes eupatorii

104 - Diptera

104a Tephritidae: Trupanea stellata

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces circumfusus

110 - andere veroorzakers

110a Lepidoptera, Pterophoridae: Adaina microdactyla

Niet opgenomen in de tabel: Amauromyza gyrans.

Eupatorium, hemp agrimony

fam. Asteraceae

1a blotch mine, may be preceded by a corridor => 2

1b corridor mine => 6

1c fleck mine => 12

1d smalll, full depth mines of indefinite shape => 14

1e galls, etc => 100

2a secondary feeding lines conspicuous => 3

2b no secondary feeding lines visible => 5

3a yellow-green or brown blotch that occupies the entire distal part of a leaf segment: Stemonocera cornuta

3b narrow brown blotch (or corridor), positioned over the midrib => 4

4a mine with a dark centre: Trypeta artemisiae

4b no dark centre: Trypeta zoe

5a mine under or upper-surface, opaque; larva a head- and footless maggot; common species : Calycomyza artemisiae

5b mine full deep, transparant; larva with distinct head and feet; rare species: Digitivalva pulicariae

6a corridor pinnately branched, main branch positioned over the midrib => 7

6b corridor not pinnately branched, not associated with the midrib => 8

7a mine brown, with secondary feeding lines; side branches are short lobes; mine without a narrow lower-surface corridor: Trypeta zoe

7b mine greenish white, without secondary feeding lines; side branches longer and more slender; mine begins with a long and narrow lower-surface corridor: Liriomyza strigata

8a puparium in the mine => 9

8b larva leaves the mine prior to pupation; vacated mines have a semicircular exit slit in the epidermis => 10

9a mine a long corridor, upper or lower side, not strongly wound; frass in discrete grains: Chromatomyia cf. syngenesiae

9b mine shorter and more strongly wound, usually in the tip of a leaf segment; frass in pearl chains: Liriomyza eupatoriana

10a first part of the corridor in a dense spiral; the leaf tissue there dies and turns brown (if the mine starts close to thje leaf margin the spiral may be incompplete or missing); the spiral continues in a long upper-surface corridor: Liriomyza eupatorii

10b no initial spiral; corridor upper- or lower-surface => 11

11a larva rear spiraculum with ≥ 20 papillen; European species: Phytomyza eupatorii

11b rear spiraculum with 3 papillae; introduced tropical species, in northern Europe mainly in greehouses: Liriomyza trifolii

12a larva in a spatulate leaf case: Coleophora conyzae

12b larva in a tubular silken case => 13

13a case 9-10 mm: Coleophora follicularis

13b case c. 15 mm: Coleophora inulae

14a larvae without thoracic feet; they mine all their life: Phytosciara macrotricha

14b larvae with thoracic feet; older larvae live free among spun leaves => 15

15alarva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black): Cnephasia incertana

15b pinacula black: Cnephasia asseclana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria eupatorii; Anthocoptes eupatorii

104 - Diptera

104a Tephritidae: Trupanea stellata

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces circumfusus

110 - other causers

110a Lepidoptera, Pterophoridae: Adaina microdactyla

Not included in the key: Amauromyza gyrans.

27/07/2016