ΓΈ Ismelia

Ismelia

fam. Asteraceae

1a lange, slanke gang; larve een made: Phyotmyza leucanthemi

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium senecionis

107b Pucciniaceae: Uredo neocomensis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces macrocarpus, orontii

109b Peronosporaceae: Bremia lactucae

Ismelia

fam. Asteraceae

1aong, slender gallery; larva a maggot: Phyotmyza leucanthemi

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Coleosporiaceae: Coleosporium senecionis

107b Pucciniaceae: Uredo neocomensis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces macrocarpus, orontii

109b Peronosporaceae: Bremia lactucae

27/01/2017