Symphytum, smeerwortel

fam. Boraginaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een zak => 2

1b gang- of blaasmijn; larve mineert van binnen uit => 3

1c gallen etc. => 100

2a zak gedrongen, ruigbehaard, grijzig; mijnen alleen aan de bladrand: Coleophora pennella

2b zak slank, bijna kaal, bruinzwart; mijnen verspreid over de bladschijf: Coleophora pulmonariella

3a larve met gechitiniseerde kop; volledig ontwikkelde mijn tenminste deels voldiep => 4

3b larve een made; mijn nooit en nergens voldiep => 9

4a mijntjes klein, meestal talrijk in een blad; larve pootloos: Phytosciara macrotricha

4b mijnen meestal enkel; larve met borstpoten => 5

5a mijnen zeer klein; oudere larven leven vrij tusssen samengesponnen bladeren => 6

5b mijnen normaal van grootte; larven mineren hun hele leven => 7

6a pinacula kleurloos (de basis van de borstels zelf is wel zwart): Cnephasia incertana

6b pinacula zwart: C. stephensiana

7a blaasmijn, voorafgegaan door aan lange smalle gang => 8

7b blaasmijn zonder voorafgaande gang: Dialectica imperialella

8a pop naakt in de mijn, werkt zich kort voor de verpopping half naar buiten: Dialectica scalariella

8b pop in een cocoon, blijft in de mijn: Perittia echiella

9a lange gangmijn; frass in losse korrels; puparium in de mijn in een, doorgaans onderzijdige, poppenwieg; voorspiracula van het puparium steken door de epidermis naar buiten: Chromatomyia horticola

9b mijn anders => 10

10a larve: kopskelet met 3 naar achteren gerichte armen; mijn waarschijnlijk in alle gevallen een primaire blaas met lange begingang (kan door de blaas overlopen zijn) => 11

10b kopskelet met 2 naar achteren gerichte armen; mijn waarschijnlijk in alle gevallen een blaas zonder begingang => 12 [dit deel van de tabel is gebaseerd op Beiger (1975a)]

11a larve: mandibel met 2 tanden, alternerend (van opzij schijnbaar dus 4 tanden); mijn gemeenschappelijk, eerste deel reeds 5-10 mm breed: Agromyza ferruginosa

11b mandibel met 2 tanden, niet alternerend; mijn aanvankelijk individueel, begint met een nauw begingangetje (later kan de begingang overlopen worden, en meestal versmelten verscheidene blazen tot een groot geheel): Agromyza abiens

11c van Agromyza myosotidis zijn de larven niet bekend; niet bekend uit de Benelux, maar dat zegt niet veel; vermoedelijk leven ze solitair in niet-fuserende blaasmijnen.

12a verscheidene larven in een mijn => 13

12b larve solitair => 14

13a larve: voorspiraculum met 17-19, achterspiraculum met 23-25 papillen: Phytomyza medicaginis

13b voorspiraculum met 13-15, achterspiraculum met 19-21 papillen: Phytomyza nowakowskiana

14a larve: voorspiraculum met 15-18, achterspiraculum met 18-19 papillen: Phytomyza myosotica [voorkomen op Symphytum twijfelachtig]

14b voorspiraculum met maximaal 10 papillen => 15

15a larve met een hoge bult bovenop de mesothorax: Phytomyza pulmonariae

15b zo'n bult niet aanwezig => 16

16a hoofdzakelijk op Lithospermum: Phytomyza lithospermi [voorkomen op Symphytum niet geheel zeker]

16b op Symphytum ottomanum: Phytomyza rhodopaea [positie in de tabel niet zeker]

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia symphyti; Dasineura foliumcrispans, symphyti

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis symphyti

105b Tingidae: Dictyla echii, humuli

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia symphyti-bromorum

107a Pucciniastraceae: Melampsorella symphyti

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma serotinum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora symphyti

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Physodermataceae: Physoderma speciosum

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium jaapianum, trichophilum

Niet opgenomen in de tabel: Phytomyza obscura.

Symphytum, comfrey

fam. Boraginaceae

1a fleck mine; larva mines from a case => 2

1b corridor or blotch mine; larva mines from the inside => 3

1c galls, etc. => 100

2a case squat, hoary, greyish; mines only along the leaf margin: Coleophora pennella

2b case slender, almost bare, brown black; mines scattered over the leaf disk: Coleophora pulmonariella

3a larva with chitinised head; final mine at least partly full depth => 4

3b larva a maggot; mine never and nowhere full depth => 9

4a mines small, usually a large number in a leaf; larva without feet: Phytosciara macrotricha

4b mines usually single; larva with thoracic feet => 5

5a mines quite small; older larvae life free among spun leaves => 6

5b mines of normal size; larvae mine all their life => 7

6a pinacula colourless (but the bases of the setae themselves are black): Cnephasia incertana

6b pinacula black: C. stephensiana

7a blotch, preceded by a long narrow corridor => 8

7b blotch without a preceding corridor: Dialectica imperialella

8a pupa naked in the mine, upon pupation working itself halfway out: Dialectica scalariella

8b pupa in a cocoon, remains within the mine: Perittia echiella

9a long corridor; frass in discrete grains; puparium within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; the front spiracula of the puparium penetrate the epidermis: Chromatomyia horticola

9bmine different => 10

10a larva: cephalic skeleton with 3 backwards pointing arms; mine probably in all cases a primary blotch with a long initial corridor (may have been overrun by the blotch) => 11

10b cephalic skeleton with 3 backwards pointing arms; mine probably in all cases a blotch without a preceding corridor => 12 [this section of the key is based on Beiger (1975a)]

11a larva: mandible with 2 teeth, that alternate (seen from the side therefore virtually 4 teeth); mine communal, its first section already 5-10 mm wide: Agromyza ferruginosa

11b mandible with 2 teeth, not alternating; mine solitary, beginning with narrow preceding corridor (later the corridor may become overrun; moreover, mostly several blotches on a leaf fuse into one large and communal final mine): Agromyza abiens

11c the larvae of Agromyza myosotidis are unknown; species unknown from the Benelux (but that doesn't mean much); probably they live solitary in not-coalescing blotches.

12a lavae communally => 13

12b larva solitary => 14

13a larva: front spiraculum with 17-19, rear spiraculum with 23-25 papillae: Phytomyza medicaginis

13b front spiraculum with 13-15, rear spiraculum with 19-21 papillae: Phytomyza nowakowskiana

14a larva: front spiraculum with 15-18, rear spiraculum with 18-19 papillae: Phytomyza myosotica [occurrence on Symphytum doubtfull]

14b front spiraculum with at most 10 papillae => 15

15a larva with big hump on the mesothorax: Phytomyza pulmonariae

15b no such hump => 16

16a mainly on Lithospermum: Phytomyza lithospermi [occurrence on Symphytum not quite certain]

16b on Symphytum ottomanum: Phytomyza rhodopaea [position in the key uncertain]

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia symphyti; Dasineura foliumcrispans, symphyti

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis symphyti

105b Tingidae: Dictyla echii, humuli

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia symphyti-bromorum

107a Pucciniastraceae: Melampsorella symphyti

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma serotinum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora symphyti

110 - other causers

110a Fungi, Physodermataceae: Physoderma speciosum

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium jaapianum, trichophilum

Not included in the key: Phytomyza obscura.

26/09/2016