Moricandia, woestijnviolier, parel van de Sahara

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep, (vrijwel) zonder frass, met een opening waardoor de larve zich toegang heeft verschaft => 2

1b mijn voldiep, met duidelijke hoeveelheden frass, zonder herkenbare opening: Ceutorhynchus minutus

1c mijn onder- of bovenzijdig, met frass, zonder opening => 5

1d gallen etc => 100

2a larve mineert vanuit een slakkenhuisvormige zak: Apterona gracilis

2b larve mineert niet vanuit een zak => 3

3a mijn < 1 cm; oudere larven leven vrij onder het blad: Plutella xylostella

3b mijn groter; larven mineren facultatief, hetzij levenslang, dan wel later tussen samengesponnen bladeren => 4

4a mijn begint als een brede gang: Selania leplastriana

4b mijn een brede blaas van meet af aan: Hellula undalis

5a korte gangmijn, die eindigt of begint op een dikke nerf; de larve leeft hoofdzakelijk als boorder in de nerven, bladsteel of stengel => 6

5b de larve mineert niet in (soms wel bovenop!) de nerven => 7

6a larve een made: Phytomyza rufipes

6b larve met gechitiniseerde kop: Ceutorhynchus pallidactylus

7a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop de hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

7b blaasmijn, of weinig, niet veervormig vertakte, gangmijn; mijn niet bepaald door de bladnervatuur => 8

8a gangmijn van begin tot eind => 9

8b blaasmijn, beginnend met een of meer gangen: Scaptomyza flava

9a verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg; frass in losse korrels: Chromatomyia horticola

9b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza brassicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Aulacobaris gudenusi; Ceutorhynchus assimilis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

Moricandia, violet cabbage, purple mistress

fam. Brassicaceae

1a mine full depth, (almost) without frass, with an opening through which the larva has entered => 2

1b mine full depth, with clear amounts of frass, no recognisable opening: Ceutorhynchus minutus

1c mine lower- or upper-surface, with frass; no opening => 5

1d galls, etc => 100

2a larva mines from a helicoidal case: Apterona gracilis

2b larva does not mine from a case => 3

3a mine < 1 cm; older larvae live free under the lea: Plutella xylostella

3b mine larger; larvae mine facultatively, either life-long, or older larvae among spun leaves => 4

4a mine begins as a broad corridor: Selania leplastriana

4b mine a broad blotch from the start on: Hellula undalis

5a short gallery, that ends or begins on a thick vein; the larva essentially lives as a borer in the veins, petiole, or stem => 6

5b the larva does not mine in (though sometimes upon!) the veins => 7

6a larva a maggot: Phytomyza rufipes

6b larva with chitinised head: Ceutorhynchus pallidactylus

7a pinnately branched gallery, main and side branches on top of the midrib and side veins: Liriomyza strigata

7b blotch, or little, not pinnately, branched gallery; mine not determined by the leaf venation => 8

8a gallery from start to end => 9

8b one or more galleries, ending in a common blotch: Scaptomyza flava

9a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in well-spaced grains: Chromatomyia horticola

9b pupation external; frass in strings: Liriomyza brassicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Aulacobaris gudenusi; Ceutorhynchus assimilis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

26/10/2015