ΓΈ Rapistrum

Rapistrum, bolletjesraket

fam. Brassicaceae

1a gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Metaculus rapistri

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, leprieuri

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora rapistri

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza xanthocera

Rapistrum, annual bastard cabbage, turnipweed

fam. Brassicaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Metaculus rapistri

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, leprieuri

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora rapistri

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Not incuded in the key: Liriomyza xanthocera

25/01/2017