Cerastium, hoornbloem

fam. Caryophyllaceae

1a vlekmijn => 2

1b gang- of blaasmijn => 7

1c gal etc => 100

2a larve mineert vanuit een lange spinselbuis die aan de plant is gehecht: Scythris siccella

2b larve mineert vanuit een draagbare zak => 3

3a gaatje in de mijn niet mooi rond; larve in slakkenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

3b gaatje zuiver rond; larve in een rechte zak => 4

4a zak met een rugkiel die zich al voor het midden splitst in twee parallele kielen: Coleophora lithargyrinella

4b rugkiel, indien al aanwezig, niet gespleten => 5

5a zak met ca 5 donkere lengtelijnen: Coleophora nubivagella

5b geen lengtelijnen => 6

6a zak ca 6 mm, achter de mond een duidelijke knik, mondhoek daardoor 30°: Coleophora chalcogrammella

6b zak ca 8 mm, geen duidelijke knik achter de mond, mondhoek 45°: Coleophora solitariella

7a larve met gechitiniseerde kop => 8

7b larve een made; mijn beslaat vaak het hele blaadje; larve blijft in de mijn => 13

8a larve pootloos, blijft in de mijn tot kort voor de verpopping; frass, voorzover aanwezig, in centrale lijn: Orthochaetes insignis

8b larve met poten, verlaat al na korte tijd de mijn en leeft dan tussen samengesponnen bladeren; frass niet in een centrale lijn => 9

9a in de mijn wordt een beetje spinsel afgezet, waardoor deze wat opbolt => 10

9b geen spinsel, mijn blijft geheel vlak => 12

10a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

10b pinacula zwart => 11

11a larve: achter/onder de anus een chitineuze kam: Cnephasia asseclana

11b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

12a gebergtesoort: Caryocolum petrophila

12b laaglandsoorten: Caryocolum alsinella, C. junctella, C. proxima

13a kort gangetje, dat lijkt te eindigen op de hoofdnerf: Ophiomyia melandricaulis

13b niet aldus => 14

14a larve mineert ook in het bovenste deel van de stengel; dit deel van de plant verwelkt: Delia echinata

14b larve alleen in de bladeren => 15

15a mijn tot einde toe een duidelijke, niett verwijde gang; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

15b mijn uiteindelijk blazig; larve verlaat voor de verpopping de mijn => 16

16a frass in grove zwartgroene klonten; aan begin van de mijn een (of meer?) langgerekte eischaaltje => 17

16b frass niet in grove klompen, geen eischaaltje bij begin van de mijn => 19

17a mijn overwegend gangachtig: Pegomya holosteae

17b mijn overwegend blaasachtig => 18

18a imago: abdomen geel: Pegomya flavifrons

18b abdomen zwart: Delia florilega

19a mijn wittig, met zwarte verspreide frasskorrels => 20

19b mijn groenig; frass poederfijn, in groene wolken, vooral langs de randen van de mijn of op het eind van korte uitlopers ervan: Scaptomyza graminum

20a imago: tibiae roodachtig: Amauromyza flavifrons

20b tibiae zwart: Delia coronariae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria cerastii

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Sibinia subtriangulifera

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura cerastii, fructum, lotharingiae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brachycolus cerastii

105b Triozidae: Trioza cerastii

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae, behenis, hysteriiformis, isiacae; Uromyces dianthi ?

107b Pucciniastraceae: Melampsorella caryophyllacearum

108 - brandschimmels

108a Glomosporiaceae: Thecaphora cerastii

108b Microbotryaceae: Microbotryum duriaeanum, stellariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii

109b Peronosporaceae: Peronospora cerastii-anomali, cerastii-brachypetali conferta, fontana, helvetica, paula, septentrionalis, tomentosa

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, stellariae

Cerastium, mouse-ear chickweed

fam. Caryophyllaceae

1a fleck mine => 2

1b corridor or blotch => 7

1c gall, etc => 100

2a larva mines from a silken tube that is fixed to the plant: Scythris siccella

2b larva mines from a portable case => 3

3a hole in the mine not neatly round; case helicoidal: Apterona helicoidella

3b hole precisely round; larva in a tubular case => 4

4a case with a dorsal keel that soon (less than halfway the end) splits into two parallel keels: Coleophora lithargyrinella

4b dorsal keel, if at all present, not cleft => 5

5a case with c. 5 dark length lines: Coleophora nubivagella

5b no ligth lines => 6

6a case c. 6 mm; sharp bend just behind the mouth, mouth angle therefore 30°: Coleophora chalcogrammella

6b case c. 8 mm; case straight, mouth angle 45°: Coleophora solitariella

7a larva with chitinised head => 8

7b larva a maggot; mine may occupy the entire leaf; larva remains in the mine => 13

8a larva without feet, remains in the mine until close to pupation; frass, as far as present, in a central line: Orthochaetes insignis

8b larva, with abdominal and thoracal feet, soon leaves the mine and continues feeding between spun leaves; fras not in a central line => 9

9a silk is deposited within the mine, causing it to pucker => 10

9b no silk, mine remains completely flat => 12

10a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

10b pinacula black => 11

11a larva: behind/below the anus a chitinous comb: Cnephasia asseclana

11b anal comb absent: Cnephasia stephensiana

12a mountain species: Caryocolum petrophila

12b lowland species: Caryocolum alsinella, C. junctella, C. proxima

13a short corridor, seems to end upon the midrib: Ophiomyia melandricaulis

13b mine different => 14

14a larva also mines the top of the stem, causing this part of the plant to wilt : Delia echinata

14b larva exclusively in the leaf => 15

15a a corridor from start to end; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

15b mine finally a blotch; larva leaves the mine before pupation => 16

16a frass in coarse blackish green lumps; at the start of the mine one (or more?) elliptic egg shell => 17

16b frass not in big lumps; no egg scale at the start of the mine => 19

17a mine generally a corridor: Pegomya holosteae

17b mine generally a blotch => 18

18a imago: abdomen yellow: Pegomya flavifrons

18b abdomen black: Delia florilega

19a mine whitish; frass in black scattered grain => 20

19b mine greenish; frass powdery, in green clouds, mostly along the sides and in the end of short side branches of the mine: Scaptomyza graminum

20a imago: tibiae reddish: Amauromyza flavifrons

20b tibiae black: Delia coronariae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria cerastii

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Sibinia subtriangulifera

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura cerastii, fructum, lotharingiae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brachycolus cerastii

105b Triozidae: Trioza cerastii

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae, behenis, hysteriiformis, isiacae; Uromyces dianthi ?

107b Pucciniastraceae: Melampsorella caryophyllacearum

108 - smut fungi

108a Glomosporiaceae: Thecaphora cerastii

108b Microbotryaceae: Microbotryum duriaeanum, stellariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii

109b Peronosporaceae: Peronospora cerastii-anomali, cerastii-brachypetali conferta, fontana, helvetica, paula, septentrionalis, tomentosa

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, stellariae