ΓΈ Trichophorum

Trichophorum, veenbies

fam. Cyperaceae

1a gangmijn; larve met gechitiniseerde kop: Elachista albidella

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia ? eriophori, eriophori-alpini

108 - brandschimmels

108a Anthracoideaceae: Anthracoidea scirpi

Trichophorum, deergrass

fam. Cyperaceae

1a gallery mine; larva with chitinised head: Elachista albidella

1b galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia ? eriophori, eriophori-alpini

108 - smut fungi

108a Anthracoideaceae: Anthracoidea scirpi

02/12/2016